قانون اصلاح قانون اجازه پرداخت عیدی مستخدمین جز مصوب لیله ۲۱ اسفند ۱۳۰۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح قانون اجازه پرداخت عیدی مستخدمین جز مصوب لیله ۲۱ اسفند ۱۳۰۵ - مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۱۴ بهمن ۱۳۲۹ مجلس سنا


ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است از محل صرفه‌جویی بودجه پرسنلی وزارتخانه‌ها و مجلسین در عید نوروز مبلغی به عنوان عیدی مستخدمین‌جزء (‌سرپایی) دولت و مجلسین پرداخت نماید. میزان این عیدی برای آن عده از مستخدمین جزء (‌اعم از مرکز و ولایات) که سال را تمام در سر خدمت‌بوده‌اند معادل یک ماه حقوق و کمک دریافتی و برای سایرین نسبت به عده ماههایی خواهد بود که در سر خدمت حاضر بوده‌اند.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه یکشنبه پانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه چهاردهم بهمن ماه ۱۳۲۹ مجلس سنا تأیید شده‌است