قانون اصلاح فقره دویم از ماده اول بودجه ۱۳۱۱ تشکیلات کل نظمیه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح فقره دوم از ماده اول بودجه ۱۳۱۱ تشکیلات کل نظمیه - مصوب ۳ آذر ماه ۱۳۱۱ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ ده هزار ریال اعتباری که ضمن فقره دوم ماده ۱ مخارج غیر ثابت بودجه ۱۳۱۱ تشکیلات کل نظمیه‌برای مخارج ابتدایی چهار نظمیه منظور است برای مخارج ابتدایی ده نظمیه بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر