قانون اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و تعمیم مقررات پرداخت مستمری به وراث افسران و کارمندان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی


قانون اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - تبصره ۴ ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح و از تاریخ تصویب آن قانون قابل اجراء می‌باشد.

‌تبصره ۴ - افسران و کارمندانی که با داشتن لااقل بیست سال تمام سابقه خدمت به استناد بند (‌د) ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی از‌خدمت اخراج می‌گردند غیر از کسانی که ترک تابعیت ایران را کرده باشند از تاریخ اخراج با عائله تحت تکفل آنان طبق مقررات تبصره ۲ این ماده رفتار‌خواهد شد.

‌این قبیل اخراج‌شدگان حق استفاده از مقررات ماده ۱۰۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی را ندارند مگر آن که فاقد عائله مستمری‌بگیر باشند‌چنانچه افسران و کارمندان موضوع این تبصره در سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به خدمت مشغول شوند از تاریخ اشتغال به خدمت مستمری‌پرداختی به عائله آنان قطع خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز دوشنبه هفتم اسفند ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود و در تاریخ روز یکشنبه بیست و هفتم‌اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی