قانون اصلاح تبصره ماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی و الحاق یک تبصره به ماده مزبور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح تبصره ماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی و الحاق یک تبصره به ماده مزبور - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - تبصره ذیل ماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی اصلاح و یک تبصره به ماده مزبور اضافه می‌شود:

۱ - تبصره ماده ۹۶ به عنوان تبصره ۱ اصلاح و در آخر آن بعد از عبارت (‌سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۹ تیر ماه ۱۳۴۸) عبارت (‌و سازمان‌صنایع نظامی و سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی) اضافه می‌گردد.

۲ - تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده مزبور اضافه می‌شود:

تبصره ۲ - در مورد مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت که ظرف مدت مقرر در این ماده لایحه تبدیل آنها به شرکت سهامی تقدیم مجلس شده یا بشود و شرکتهای دولتی مادام که از اعتبارات از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند ذیحساب آنها به موجب حکم وزارت دارایی‌منصوب می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰٫۳.۲۳ در جلسه روز دوشنبه سی و یکم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی