قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ اداره کل صناعت در قسمت زری‌بافی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۱۱ اداره کل صناعت در قسمت زری‌بافی - مصوب اول شهریور ماه ۱۳۱۱ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی به اداره کل صناعت اجازه می‌دهد مبلغ ۸۰۵۵۰ ریال اعتباری را که در بودجه مصوب ۱۳۱۱ آن اداره تحت ماده۳۳ از فصل سوم جهت اجرت کارگران زربافی بابت بیست دستگاه در نه‌ماهه آخر سال ۱۳۱۱ منظور شده‌است جهت اجرت کارگران زری‌بافی هیجده‌دستگاه در هشت‌ماهه آخر سال ۱۳۱۱ به مصرف برساند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه اول شهریور ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر