قانون اصلاح بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور - مصوب هشتم آبان ماه ۱۳۲۰

ماده ۱ - وزارت دارایی مجاز است اضافات حقوق موضوع قانون ششم آبان ۱۳۲۰ را در پنج ماه آخر سال ۱۳۲۰ از محل صرفه‌جویی اعتبارات‌بودجه کشور بپردازد.

ماده ۲ - وزارت دارایی مجاز است تا مبلغ چهار صد میلیون ریال اسناد خزانه با سررسیدهایی که از چهار ماه تجاوز نکند در جریان گذاشته و اعتبارلازم برای بهره آن در بودجه هر سال منظور دارد. صندوقهای دولتی مکلفند این اوراق را در سررسید به جای پول نقد به بهای اسمی آنها قبول نمایند.

خرید و فروش و نزول این اسناد برای تمام اشخاص طبیعی و حقوقی و عمومی آزاد است. اصل و بهره اسناد خزانه با ارز خارجی قابل پرداخت نخواهد بود.

ماده ۳ - تبدیل اداره کل بهداری به وزارت بهداری و اداره کل کشاورزی به وزارت کشاورزی و ضمیمه شدن سازمان اداره کل انتشارات و تبلیغات‌به وزارت فرهنگ و سازمان اداره امنیه به وزارت کشور از روز سی‌ام شهریور ماه ۱۳۲۰ تصویب می‌شود.

ماده ۴ - در مواردی که به تشخیص هیأت وزیران انجام تشریفات مناقصه اسباب تأخیر برقراری انتظامات کشور و تأمین خواربار اهالی شناخته شوداجرای تشریفات مذکور تا آخر سال ۱۳۲۰ اجباری نخواهد بود.

ماده ۵ - گندمی که به منظور تأمین خواربار کشور وارد شده و یا وارد می‌شود از خرید تصدیق صدور معاف است.

ماده ۶ - از اول مهر ماه ۱۳۲۰ ماهی سه هزار ریال به شرح زیر درباره ورثه مرحوم کیخسرو شاهرخ از محل درآمد عمومی کشور برقرار می‌شود:

بانو کتایون عیال و دوشیزه پروین شاهرخ مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند هر یک ۷۵۰ ریال آقایان فریدون شاهرخ و داریوش شاهرخ مادام که به سن‌بیست و یک سال نرسیده‌اند هر یک ۷۵۰ ریال.

ماده ۷ - بر شهریه‌ای که طبق ماده چهار قانون متمم بودجه ۱۳۱۸ برای آقایان پرویز و همایون فرزندان مرحوم علی‌اکبر داور تعیین شده بود ماهی دوهزار ریال افزوده می‌شود و نیز مبلغ ۷۵۰ ریال در ماه به تاج‌خانم مادر و ۷۵۰ ریال در ماه به عالم‌تاج‌خانم خواهر آن مرحوم که در کفالت او بوده‌اند مادام‌که شوهر اختیار نکرده‌اند تصویب می‌شود.

ماده ۸ - وزارت دارایی مجاز است کسر مصارف پنج‌ماهه آخر سال ۱۳۲۰ اداره کل شهربانی را از محل صرفه‌جویی بودجه سال ۱۳۲۰ آن اداره‌بپردازد.

ماده ۹ - اقدامات زیر تصویب می‌شود:

الف - انتقال شصت میلیون ریال از محل صرفه‌جویی اعتبار ۱۳۲۰ وزارت جنگ به اعتبار سال مذکور اداره امنیه.

ب - افزایش بیست میلیون ریال برای مصارف پیش‌بینی نشده و غیر قابل احتراز از صرفه‌جویی اعتبارات بودجه ۱۳۲۰ کشور به ماده ۷۵ بودجه‌مذکور.

ج - تأمین محل پرداخت تعهدات مربوط به راه‌سازی از صرفه‌جویی اعتبار ماده ۵۸ بودجه کشور با موافقت وزارت دارایی.

د - تأمین کسر بعضی اعتبارات بودجه ۱۳۲۰ وزارت بهداری از صرفه‌جویی مواد دیگر همان بودجه با موافقت وزارت دارایی.

ه - تکمیل عده دبیر و آموزگار برای کلاسهای موجود از محل اعتبار تأسیس آموزشگاه‌ها و کلاسهای دبستان و دبیرستان منظور در بودجه ۱۳۲۰‌وزارت فرهنگ و تأمین کسر اعتبار ماده ۱۴ بودجه مذکور از اعتبارات مصرف نشده دبستانهای جدید با موافقت وزارت دارایی.

ماده ۱۰ - وزارت دارایی مجاز است در مورد مصارف ارزی دولت تفاوت اعتبار هر پهلوی ۱۴۰ ریال را نسبت به نرخ فعلی ارز پرداخته و بابت‌صرفه‌جویی اعتبارات بودجه ۱۳۲۰ کشور محسوب دارد.

ماده ۱۱ - عمل وزارت دارایی به افزودن ۱۰ دینار در هر لیتر بر مالیات بنزین و پنج دینار در هر لیتر بر مالیات نفت از تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۳۲۰‌تصویب و از هفتم آبان ۱۳۲۰ بر مالیات بنزین هر لیتر پانزده دینار افزوده می‌شود.

تبصره ۱ - کلیه مواد نفتی موجود در دست تولیدکنندگان و نمایندگان آنها و واردکنندگان و نمایندگان آنها از تاریخ هفتم آبان ۱۳۲۰ مشمول مالیات‌مقرر در بالا است اعم از اینکه نسبت به آنها معامله قبلی شده باشد یا نشده باشد.

تبصره ۲ - مقررات این قانون نسبت به موجودی هفتم آبان ۱۳۲۰ به بعد مواد نفتی نامبرده نیز قابل اجرا بوده و معاملاتی که قبل از آن تاریخ بین‌تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد نفتی یا نمایندگان آنها و مصرف‌کنندگان واقع شده ولی جنس آن تا تاریخ نامبرده تحویل نگردیده مشمول مالیات جدیدبوده و فقط در صورتی قابل اجرا شناخته می‌شود که خریدار مالیات‌های مقرر را طبق قانون به فروشنده بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یازده ماده‌است در جلسه هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری