قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور مصوب ۱۳۴۳٫۳.۳۱

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ پنج میلیون ریال جهت پرداخت قسمتی از بهای اراضی اعیانی و اشجار کشاورزان نوشهر که‌برای توسعه فرودگاه نوشهر مورد تصرف واقع شده از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۲ کل کشور در اختیار اداره کل هواپیمایی کشوری قرار دهد و ضمناً‌اعتبار ردیفهای ۱ - ۲ - ۱۰ - قسمت سوم هزینه بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور به ترتیب زیر اصلاح می‌شود:

کسر می‌شود از اعتبار ردیف ۱۰ قسمت سوم

هزینه بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور اضافه می‌شود ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال

الف - به اعتبار ردیف ۱ قسمت سوم هزینه ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

ب - به اعتبار ردیف ۲ قسمت سوم هزینه ۲۰۰۰۰۰ ریال

تبصره ۱ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود ساختمان مدارس پادگانهای دور افتاده کشور را در حدود مبلغ ۱۱۱۳۵۲۶۷۴ ریال وسیله مهندسی‌خلیج انجام و هزینه آن را از محل مازاد اعتبارات بودجه سال ۱۳۴۱ خود تا پایان سال ۱۳۴۳ پرداخت نماید. همچنین اجازه داده می‌شود وزارت جنگ‌تا حدود مبلغ چهل میلیون ریال از مازاد اعتبارات سال ۱۳۴۱ آن وزارت خانه را بدون رعایت مقررات معاملات دولتی برای خرید تجهیزات ارتش ازسازمان فروش نظامی آمریکا (‌از طریق امنیت متقابل) مورد استفاده قرار دهد.

تبصره ۲ - مدت خدمت آقای سید احمد مؤتمن در آستان قدس رضوی به شرط پرداخت کسور بازنشستگی جزء سابقه خدمت رسمی ایشان برای‌تشخیص پایه پزشکی محسوب خواهد شد.

تبصره ۳ - اجازه داده می‌شود معادل اعتباری که قبل از رسیدن شمول قانون استخدام نیروهای مسلح ارتش در مورد افسران و درجه‌داران شهربانی‌به عنوان حق لیسانس افسران شهربانی از محل اعتبار ردیف ۱۳ قسمت سوم هزینه بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور استفاده می‌شده عیناً بابت تفاوت‌حقوق افسران مزبور اختصاص داده شود.

تبصره ۴ - وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی می‌توانند به منظور پرداخت تفاوت حقوق افراد و درجه‌داران گارد شهری از صرفه‌جویی اعتبار موادبودجه تفصیلی سال ۱۳۴۲ خود استفاده نمایند آنچه که قبل از شمول قانون استخدام نیروهای مسلح ارتش در مورد افسران و درجه‌داران شهربانی به‌عنوان جیره افراد و درجه‌داران گارد شهری از محل اعتبار ردیف ۱۶ قسمت سوم هزینه بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور استفاده می‌شده عیناً بابت تفاوت‌ حقوق افراد و درجه‌داران گارد شهری اختصاص داده می‌شود.

تبصره ۵ - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود سود سپرده ثابت ثبت کل را که نزد بانک رهنی ایران می‌باشد ضمن سایر درآمدهای بیمارستان‌دادگستری منظور نموده و طبق آیین‌نامه مربوطه به مصارف مقرر برساند.

آنچه که قبلاً از این بابت از بانک رهنی وصول و به مصرف هزینه بیمارستان مذکور رسیده مشمول این تبصره می‌باشد.

تبصره ۶ - وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی می‌توانند اضافه حقوق کارمندان دونپایه و خدمتگزاران جزء را در سال ۱۳۴۲ از محل صرفه‌جویی‌اعتبار مواد بودجه تفضیلی خود پرداخت نمایند.

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره‌است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ سی‌ام خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه‌در جلسه روز یکشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی