New Server

قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۱۲ تشکیلات کل نظمیه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم


قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۱۲ تشکیلات کل نظمیه - مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۲

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است که مبلغ یکصد هزار ریال از اعتبار ماده ۱ فصل اول بودجه سال ۱۳۱۲ تشکیلات کل نظمیه کسر و به ماده ۱۰(‌اعتبار ترمیم و کسر مواد ۱ الی ۹) اضافه نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر