New Server

قانون اصلاح بند ۳ ماده ۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون اصلاح بند ۳ ماده ۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۷ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ امرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

‌ماده واحده - بند سه ماده دو قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

"۳ - در بدو ورود به خدمت حداقل تحصیلات برای کسانی که داوطلب خدمت افسری می‌شوند دارا بودن گواهینامه رسمی دوره کامل متوسطه و برای‌کسانی که جهت کادر درجه‌داری استخدام می‌شوند حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدایی خواهد بود".

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۶ تیر ماه ۱۳۵۳ در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه هفتم مرداد‌ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۲۲۹