قانون اصلاح بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۱۲٫۹ کمیسیون استخدام مجلسین

‌ماده واحده - به استناد ماده ۱۴۹ قانون استخدام کشوری بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌بند پ - مؤسسات دولتی که طبق اساسنامه مربوط به آنها به صورت یکی از شرکتهای مندرج در قانون تجارت اداره شوند.

‌مقررات استخدامی شرکتهای مذکور حداکثر به مدت یک سال از تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۴۹ توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشوری تدوین و‌جهت تصویب کمیسیونهای استخدام مجلسین تقدیم شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده ۱۴۹ قانون استخدام کشوری پس از تصویب کمیسیون استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی‌در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۹٫۱۰٫۷ در جلسه روز یکشنبه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب کمیسیون استخدام مجلس‌سنا رسیده است.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی