New Server

قانون اصلاح بند ب ماده ۱۱۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون اصلاح بند ب ماده۱۱۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - ‌مصوب ۲۵۳۵٫۳.۲۹

‌ماده واحده - بند ب ماده ۱۱۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ب - افسران و درجه‌داران و افراد وظیفه بیست روز دفعتاً یا به فاصله هر شش ماه ده روز.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد ماه ۲۵۳۵ در جلسه روز شنبه بیست و نهم خرداد‌ماه دو هزار پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی