New Server

قانون اصلاح بند الف و ب ماده ۳ قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح بند الف و ب ماده ۳ قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ‌ژاندارمری - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۴.۱

‌ماده واحده - به آخر هر یک از دو بند الف و ب ماده ۳ قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و‌ژاندارمری مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۴ عبارت ذیل اضافه می‌شود:

‌همچنین حداکثر معادل چهار ماه آخرین حقوق و مزایای زمان اشتغال بابت ایام مرخصی استحقاقی که در مدت خدمت از آن استفاده نکرده است از‌تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۴ "‌از محل اعتبارات بودجه".

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۱۳۴۸٫۳.۳۱ در جلسه روز سه‌شنبه دهم تیر ماه یک هزار و سیصد و‌چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی