قانون اصلاح بندهای ج و د ماده ۵۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح بندهای ج و د ماده ۵۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - بندهای ج و د ماده ۵۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح و از اول سال ۱۳۵۰ قابل اجراء می‌باشد:

ج - دانشجویان آموزشگاه افسری جزء معادل دوسوم مبنای حقوق.

د - دانشجویان دانشکده افسری به ترتیب:

در سال یکم معادل یک برابر مبنای حقوق.

در سال دوم معادل یک برابر و یک چهارم مبنای حقوق.

در سال سوم معادل سه دوم (‌یک برابر و نیم) مبنای حقوق.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰٫۳.۲۳ در جلسه روز دوشنبه سی و یکم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی