قانون اصلاح بعضی از مواد موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و پادشاهی بلژیک راجع به حمل و‌نقل هوایی قلمرو دو دولت

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح بعضی از مواد موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک راجع به سرویسهای حمل و‌نقل هوایی مابین قلمرو دو دولت و ماوراء آنها - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۹٫۱۰

‌ماده واحده - نامه وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران به عنوان سفیر دولت پادشاهی بلژیک در تهران درباره اصلاح بعضی از مواد "‌موافقتنامه‌بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک راجع به سرویسهای حمل و نقل هوایی مابین قلمرو دو دولت و ماوراء آنها مورخ ۱۴ آوریل۱۹۵۷ تهران و ضمیمه آن که مشتمل بر یک مقدمه و سه ماده و به منزله پروتکل اصلاحی موافقتنامه مزبور می‌باشد تصویب و اجازه مبادله آن داده‌می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن پروتکل اصلاحی ضمیمه در جلسه روز یکشنبه یازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب‌مجلس شورای ملی و در جلسه روز دوشنبه دهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس سنا رسیده است.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

[z]اصلاح بعضی از مواد موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک راجع به سرویسهای حمل و نقل هوایی مابین قلمرو دو دولت‌و ماوراء آنها

‌جناب آقای سفیر ‌در اجرای ماده دوازده "‌موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک راجع به سرویسهای حمل و نقل هوایی مابین قلمرو دو دولت و‌ماوراء آنها که در تاریخ ۱۴ آوریل ۱۹۵۸ در تهران به امضاء رسیده (‌که از این پس "‌موافقتنامه" نامیده می‌شود) مقامات رسمی هواپیمایی طرفین‌متعاهدین از تاریخ ۱۸ تا ۲۱ دسامبر ۱۹۶۷ در تهران با یکدیگر مشورت نموده و نسبت به موارد زیر توافق حاصل نمودند:

‌ماده ۱ - بند زیر به مقدمه موافقتنامه افزوده خواهد شد.

‌د - مقصود از عبارت (‌ظرفیت) در مورد یک هواپیما گنجایش بارگیری هواپیما است در تمام یا قسمتی از یک خط هوایی و مقصود از "‌ظرفیت" درباره‌یک سرویس مورد موافقت گنجایش هواپیما است که در سرویس مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرد ضرب در تعداد دفعات رفت و آمد این هواپیما در‌زمان معین و خط یا قسمتی از خط معین.

‌ماده ۲ - ماده ۷ موافقتنامه به شرح زیر اصلاح خواهد گردید:

‌ماده ۷ - الف - سرویسهای مورد موافقت که از طرف مؤسسات هواپیمایی معینه طرفین متعاهدین برقرار می‌شود باید با احتیاجات عمومی برای حمل‌و نقل در خطوط معینه منطبق بوده و فراهم نمودن ظرفیتی که با ضریب بارگیری معقول متناسب با احتیاجات کنونی و احتیاجاتی که منطقاً از لحاظ‌حمل و نقل مسافر و بار و محمولات پستی بین قلمرو و دو دولت قابل پیش‌بینی است - هدف اصلی آن باشد.

ب - علاوه بر ظرفیت پیش‌بینی شده در پاراگراف (‌الف) فوق مؤسسه یا مؤسسات هواپیمایی معینه دو طرف متعاهد حق دارند یک ظرفیت اضافی در‌موارد زیر مقرر نمایند:

‌الف - الف - حمل مسافر و بار و محمولات پستی به نقاط واقع در خطوط مشخصه در سرزمین کشورهای ثالث و بالعکس.

ب - ب - در مورد احتیاجات حمل و نقل بین کشور مبدأ و کشورهای مقصد.

ج - به منظور اجرای پاراگرافهای الف و ب فوق - مقامات هواپیمایی طرفین متعاهدین گاه به گاه طبق ماده ۱۲ موافقتنامه با یکدیگر مشورت خواهند‌نمود و تصمیمی که بدین نحو اتخاذ می‌گردد پس از اینکه به وسیله تبادل یادداشت از طریق دیپلماسی تأیید گردید - به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

‌د - مؤسسات حمل و نقل هوایی معینه طرفین متعاهدین حق دارند کلیه مسائل مربوط به منافع بازرگانی ناشی از پرواز در خطوط هوایی مشخصه را‌مورد مذاکره قرار دهند و گزارشی از این مذاکرات را به مقامات هواپیمایی خود تسلیم نمایند.

‌ماده ۳ - ضمیمه موافقتنامه تغییر و شرح زیر جانشین آن می‌شود:

‌الف - نقاطی که توسط مؤسسه یا مؤسسات حمل و نقل هوایی دولت شاهنشاهی ایران مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت:

‌تهران - بیروت - آنکارا و یا استانبول - مسکو - آتن - صوفیه - بخارست - بلگراد - رم - ژنو و یا زوریخ - بوداپست - وین - پراگ - مونیخ و یا‌فرانکفورت و یا هامبورک - بروکسل - پاریس - لندن - نیویورک یا مونترال.

ب - نقاطی که توسط مؤسسه یا مؤسسات هواپیمایی دولت پادشاهی بلژیک مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت:

‌بروکسل - وین - آتن یا سالونیک - پراگ - بوداپست - بلگراد - بخارست - صوفیه - استانبول - بیروت - تهران - بمبئی - رانگون - بانکوک -‌سنگاپور - سایگون - مانیل - هنگ‌کنگ - تایپه - توکیو.

‌بنابر این احتراماً پیشنهاد می‌نماید که چنانچه مراتب فوق مورد موافقت دولت پادشاهی بلژیک می‌باشد - این نامه و پاسخ آن جناب دایر به تأیید مراتب‌فوق به منزله پروتکل اصلاحی "‌موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک راجع به سرویسهای حمل و نقل هوایی مابین قلمرو‌دو دولت و ماوراء آنها مورخ ۱۴ آوریل ۱۹۵۸ تلقی گردد - و از تاریخ نامه تأییدی آن جناب به موقع اجرا گذاشته شود. ‌موقع را برای تجدید احترامات فائقه مغتنم می‌شمارد.

‌جناب آقای شارل لوت وزیر امور خارجه

‌سفیر بلژیک - تهران اردشیر زاهدی

‌ترجمه طرح نامه جوابی سفیر بلژیک

‌آقای وزیر

‌دوستدار افتخار دارد وصول نامه امروز آن جناب را به شرح زیر:

‌جناب آقای سفیر

‌در اجرای ماده دوازده "‌موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک راجع به سرویسهای حمل و نقل هوایی مابین قلمرو دو دولت و‌ماوراء آنها که در تاریخ ۱۴ آوریل ۱۹۵۸ در تهران به امضاء رسید (‌که از این پس "‌موافقتنامه" نامیده می‌شود) - مقامات رسمی هواپیمایی طرفین‌متعاهدین از تاریخ ۱۸ تا ۲۱ دسامبر ۱۹۶۷ در تهران با یکدیگر مشورت نموده و نسبت به موارد زیر توافق حاصل نمودند:

‌ماده ۱ - بند زیر به مقدمه موافقتنامه افزوده خواهد شد.

‌د - مقصود از عبارت "‌ظرفیت" در مورد یک هواپیما گنجایش بارگیری هواپیما است در تمام یا قسمتی از یک خط هوایی و مقصود از "‌ظرفیت" درباره‌یک "‌سرویس مورد موافقت" گنجایش هواپیما است که در سرویس مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرد ضرب در تعداد دفعات رفت و آمد این هواپیما در‌زمان معین و خط یا قسمتی از خط معین.

‌ماده ۲ - ماده ۷ موافقتنامه به شرح زیر اصلاح خواهد گردید.

‌ماده ۷ - الف - سرویسهای مورد موافقت که از طرف مؤسسات هواپیمایی معینه طرفین متعاهدین برقرار می‌شود باید با احتیاجات عمومی برای حمل‌و نقل در خطوط معینه منطبق بوده و فراهم نمودن ظرفیتی که با ضریب بارگیری معقول متناسب با احتیاجات کنونی و احتیاجاتی که منطقاً از لحاظ‌حمل و نقل مسافر و بار و محمولات پستی بین قلمرو دو دولت قابل پیش‌بینی است - هدف اصلی آن باشد.

ب - علاوه بر ظرفیت پیش‌بینی شده در پاراگراف (‌الف) فوق مؤسسه یا مؤسسات هواپیمایی معینه دو طرف متعاهد حق دارند یک ظرفیت اضافی در‌موارد زیر مقرر نمایند:

‌الف - الف - حمل مسافر و بار و محمولات پستی به نقاط واقع در خطوط مشخصه در سرزمین کشورهای ثالث و بالعکس.

ب - ب - در مورد احتیاجات حمل و نقل بین کشور مبدأ و کشورهای مقصد.

ج - به منظور اجرای پاراگرافهای الف و ب فوق - مقامات هواپیمایی طرفین متعاهدین گاه به گاه طبق ماده ۱۲ موافقتنامه با یکدیگر مشورت خواهند‌نمود و تصمیمی که بدین نحو اتخاذ می‌گردد پس از اینکه به وسیله تبادل یادداشت از طریق دیپلماسی تأیید گردید - به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

‌د - مؤسسات حمل و نقل هوایی معینه طرفین متعاهدین حق دارند کلیه مسائل مربوط به منافع بازرگانی ناشی از پرواز در خطوط هوایی مشخصه را‌مورد مذاکره قرار دهند و گزارشی از این مذاکرات را به مقامات هواپیمایی خود تسلیم نمایند.

‌ماده ۳ - ضمیمه موافقتنامه تغییر و شرح زیر جانشین آن می‌شود:

‌الف - نقاطی که توسط مؤسسه یا مؤسسات حمل و نقل هوایی دولت شاهنشاهی ایران مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت:

‌تهران - بیروت - آنکارا و یا استانبول - مسکو - آتن - صوفیه - بخارست - بلگراد - رم - ژنو و یا زوریخ - بوداپست - وین - پراگ - مونیخ و یا‌فرانکفورت و یا هامبورک - بروکسل - پاریس - لندن - نیویورک یا مونترال.

ب - نقاطی که توسط مؤسسه یا مؤسسات هواپیمایی دولت پادشاهی بلژیک مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت:

‌بروکسل - وین - آتن یا سالونیک - پراگ - بوداپست - بلگراد - بخارست - صوفیه - استانبول - بیروت - تهران - بمبئی - رانگون - سنگاپور -‌سایگون - مانیل - هنگ‌کنگ - تایپه - توکیو.

‌بنابر این احتراماً پیشنهاد می‌نماید که چنانچه مراتب فوق مورد موافقت دولت پادشاهی بلژیک می‌باشد - این نامه و پاسخ آن جناب دایر به تأیید مراتب‌فوق به منزله پروتکل اصلاحی "‌موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک راجع به سرویسهای حمل و نقل هوایی مابین قلمرو‌دو دولت و ماوراء آنها مورخ ۱۴ آوریل ۱۹۵۸ تلقی گردد - و از تاریخ نامه تأییدی آن جناب به موقع اجراء گذاشته شود.

‌موقع را برای تجدید احترامات فائقه مغتنم می‌شمارد.

‌جناب آقای شارل لوت وزیر امور خارجه

‌سفیر بلژیک - تهران اردشیر زاهدی

‌و موافقت کامل دولت متبوع خود را نسبت به آن اعلام نماید.

‌موقع را برای تجدید احترامات فائقه مغتنم می‌شمارد.

‌جناب آقای اردشیر زاهدی سفیر بلژیک

‌وزیر امور خارجه ایران

‌پروتکل اصلاحی فوق مشتمل بر یک مقدمه و سه ماده منضم به قانون اصلاح بعضی از مواد موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی‌بلژیک راجع به سرویسهای حمل و نقل هوایی مابین قلمرو دو دولت و ماوراء آنها می‌باشد.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی