قانون اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم


قانون اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق - مصوب ۱۴ خرداد ماه ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دادگستری

ماده واحده - در مواد ۳ - ۴ - ۵ - ۷ - ۸ - ۱۰ - ۱۲ - ۲۲ - ۳۵ - ۳۹ - ۴۱ - ۴۴ - قانون کیفر مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲٫۱۲٫۲۹ تغییرات‌زیر داده می‌شود:

۱ - ماده ۳ به طریق زیر تغییر می‌یابد:

ماده ۳ - هر گاه دو یا چند نفر مشترکاً مرتکب بزه قاچاق شوند علاوه بر ضبط عین مال هر یک از آنان به کیفر حبس مقرره در ماده یک و مجموع آنان‌متضامناً به پرداخت جریمه معادل دو برابر درآمدهای مقرر برای دولت محکوم خواهند شد و در صورتی که عین مال از بین رفته باشد بهای آن متضامناً‌از کلیه شرکاء وصول خواهد شد.

کیفر معاونین در بزه قاچاق کالای موضوع درآمد دولت حبس از سه ماه تا یک سال و پرداخت نصف جریمه مقرره درباره مرتکب اصلی است که‌متضامناً باید وصول شود.

۲ - در آخر ماده ۴ پیش از تبصره عبارت زیر افزوده می‌شود:

(‌مگر در مورد قاچاق گمرکی که حداقل جریمه بزهکار برای کالای واحد یا مجموع اجزاء کالاهای موضوع قاچاق در صورتی که کمتر از پنجاه ریال باشدهمان پنجاه ریال باید وصول شود).

۳ - ماده ۵ به طریق زیر تغییر می‌یابد:

ماده ۵ - هر گاه مال موضوع درآمد دولت و یا ممنوع‌الصدور و یا ممنوع‌الورود به توسط مکاری یا اتومبیل و یا سایر وسایط نقلیه و یا به وسایل‌دیگری حمل شود و حامل نتواند ارسال‌کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین و اثبات نماید علاوه بر ضبط مال و در صورت نبودن مال رد بهای آن بایدشخصاً از عهده پرداخت جریمه مقرر در این قانون برآید.

۴ - در ماده ۷ پس از جمله (‌جریمه مقرر در این قانون) و پس از جمله (‌مادام که تأدیه جریمه) افزوده می‌شود (‌و یا بهای مال از بین رفته) - و تبصره زیر نیز به شماره ۲ به ماده ۷ افزوده می‌گردد:

تبصره ۲ - بازپرسهای نامبرده در این ماده می‌توانند برای جلوگیری از فرار یا تبانی مرتکبین به قاچاق به درخواست ادارات مربوطه رسیدگی نموده قرارمقتضی راجع به بازداشت یا اخذ وثیقه یا کفیل صادر نمایند.

از قرارهای مندرج در این تبصره قرار بازداشت و قراری که منتهی به بازداشت شود در ظرف ۲۴ ساعت قابل شکایت در دادگاه شهرستان خواهد بود -‌ابتدای این مدت در مورد قرار بازداشت از تاریخ اعلام یا ابلاغ آن (‌در صورتی که اعلام نشده باشد) و در مورد قراری که منتهی به بازداشت شود از تاریخ‌بازداشت است و شکایت موجب تأخیر اجرای قرار نخواهد بود.

در مورد این تبصره بازپرس مکلف است به کسی که قرار درباره او صادر می‌شود کتباً ابلاغ نماید که این قرار در ظرف بیست و چهار ساعت قابل شکایت‌در دادگاه شهرستان خواهد بود.

۵ - ماده ۸ به طریق زیر تغییر داده می‌شود:

ماده ۸ - کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده می‌تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت‌جریمه یا ده روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید در این صورت اداره مأمور وصول درآمد پرونده امر رابه دادگاه فرستاده و در صورتی که به موجب حکم قطعی بزهکار نبودن شاکی ثابت شده عین مال یا بهای آن (‌در صورتی که بهای مال گرفته شده باشد)‌و جریمه گرفته شده رد خواهد شد و هر گاه ارتکاب شاکی به بزه قاچاق ثابت شد دادگاه او را به کیفر حبس مقرر برای بزهکاران قاچاق و صدی سی‌علاوه از جریمه مقرر محکوم خواهد کرد.

در مورد این ماده چنانچه مراجعه‌کننده به دادگاه در جلسه مقرر برای رسیدگی حاضر نشود و دادخواست او به درخواست اداره مأمور وصول درآمدابطال گردد تجدید دادخواست او فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود.

تبصره ۱ - مرتکبین که به تأدیه بهای مال از بین رفته و جریمه قادر نباشند علاوه بر حبس مقرر در این قانون در مقابل هر ده ریال یک روز حبس خواهندشد ولی مدت حبس بابت جریمه و بهای مال از بین رفته با احتساب مدت بازداشت نباید از ۵ سال تجاوز نماید.

تبصره ۲ - در صورت صدور حکم به تبرئه متهم رد کالای ضبطی یا بهای آن و جرائم وصولی موکول خواهد بود به قطعیت حکم و خاتمه یافتن مرحله‌فرجامی آن ولیکن شاکی پس از صدور حکم پژوهشی دائر بر تبرئه او آزاد می‌شود.

تبصره ۳ - ادارات مأمور وصول درآمد مکلفند به کسی که برای اخذ جریمه بازداشت می‌شود کتباً ابلاغ کنند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز بارعایت مسافت قانونی می‌تواند به دادگاه دادگستری مراجعه کند و الا حق شکایت او ساقط خواهد شد.

تبصره ۴ - برای اشخاصی که کالای غیر مجاز را منظماً به گمرک وارد می‌کنند و اداره نامبرده طبق تبصره ماده ۹۵ آیین‌نامه گمرک کالای مذکور را ضبط‌می‌کند مدت مراجعه به دادگاه دادگستری از تاریخ اعلام ضبط چهار ماه است و اگر در مدت مزبور از طرف صاحب مال مراجعه به دادگاه نشد حق‌مراجعه او ساقط خواهد شد.

۶ - ماده ۱۰ به طریق زیر تغییر داده می‌شود:

ماده ۱۰ - جریمه‌ای را که مطابق قانون باید مرتکب بپردازد چه قبل از بازداشت در صورت رضایت مرتکب به تأدیه آن و چه بعد از بازداشت مرتکب وچه بعد از صدور حکم قطعی ادارات وصول درآمد باید مستقیماً آن را وصول و طبق ماده ۱۹ این قانون نسبت به آن عمل نمایند و در غیر موارد ارفاق‌مذکور در ماده ۶ پرونده امر را برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا ارسال دارند مگر در مورد قاچاق‌های غیر گمرکی که ارسال پرونده به دادسرا منوط‌است به اینکه میزان جریمه متجاوز از هزار ریال باشد.

۷ - در ماده ۱۲ جمله (‌از طرف وزارت مالیه) تبدیل می‌شود به جمله (‌از طرف ادارات مأمور وصول درآمد).

۸ - ماده ۲۲ به طریق زیر تغییر داده می‌شود:

ماده ۲۲ - مسافرینی که وارد مرز کشور می‌شوند هر گاه بیش از ۵ گرم تریاک همراه داشته باشند و به گمرک ارائه ندهند عمل آنان قاچاق محسوب ومشمول مقررات ماده ۳۹ این قانون خواهند بود و در صورت ارائه دادن فقط به ضبط آن اکتفا خواهد شد.

۹ - ماده ۳۵ به طریق زیر تغییر داده می‌شود:

ماده ۳۵ - مال‌التجاره و وسائل نقلیه که به عنوان ترانزیت وارد کشور می‌شود هر گاه در مدت مقرر (‌به جز در موارد فرس‌ماژور) خارج نشود باید عین‌مال ضبط و در صورت نبودن عین مال بهای آن از ترانزیت‌کننده وصول شود.

۱۰ - در ماده ۳۹ بعد از جمله (‌علاوه بر ضبط مال) اضافه می‌شود (‌و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن) و تبصره زیر نیز به شماره ۲ افزوده‌می‌گردد. تبصره ۲ - در هر مورد که عین مال از بین رفته باشد بهای آن متضامناً از مرتکب و شرکاء وصول خواهد شد.

۱۱ - ماده ۴۱ به طریق زیر تغییر داده می‌شود:

ماده ۴۱ - کیفر هر یک از معاونین در بزه قاچاق کالای ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود نصف کیفر مقرر برای مرتکب اصلی است و کیفر هر یک از شرکاءدر بزه همان کیفر مقرر درباره مرتکب اصلی است.

۱۲ - از ماده ۴۴ بند ۲ که راجع به نقره‌است حذف می‌شود.

چون به موجب قانون ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ "‌وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس ازتصویب کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع وقوانین نامبرده را تکمیل نموده باز برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید".

علیهذا (‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ چهاردهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نوزده به‌تصویب کمیسیون قوانین دادگستری رسیده قابل اجرا است.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری