قانون اصلاح بعضی از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور- مصوب ۷ تیر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - بعضی از مواد قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب فروردین ماه ۱۳۴۸ به شرح زیر اصلاح‌می‌شود:

۱ - قسمت اخیر متن ماده ۳ بعد از جمله صادر خواهد نمود به شرح زیر اصلاح می‌شود:

وزارت منابع طبیعی مجاز است نسبت به بهره‌برداری از منابع مذکور رأساً یا با تأسیس شرکت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی اقدام کندهمچنین اجازه دارد نسبت به راهسازی برای منابع مذکور و ایجاد صنایع چوب به ترتیب فوق عمل نماید.

۲ - تبصره زیر به عنوان تبصره ۷ به ماده ۳۵ اضافه می‌شود:
تبصره ۷ - حداقل بهای تعیین شده برای اراضی جنگلی جلگه‌ای واقع بین هشت‌پر و آستارا برای هر هکتار ۲۰۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
۳ - مواد ۳۷ و ۳۸ و تبصره ذیل آن از قانون مذکور لغو و به جای آن یک ماده و چهار تبصره زیر به عنوان ماده ۳۷ و تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴‌تصویب می‌شود.

ماده ۳۷ - به وزارت منابع طبیعی اجازه داده می‌شود اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای و بیشه‌های طبیعی را بر حسب احتیاجات‌وزارت جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاه‌های کشور و همچنین وزارت کشاورزی به منظور تأسیس ایستگاه‌های کشاورزی واگذار کند و برای رفع‌نیازمندیهای مربوط به وظایف اصلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و مؤسسات عام‌المنفعه وخیریه عمومی در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیأت وزیران مجاناً واگذار کند. اراضی واگذار شده به استثنای اراضی که‌به بنیاد پهلوی و سایر مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه عمومی که به موجب قوانین شناخته شده باشند واگذار می‌شود قابل اجاره و یا انتقال به غیرنمی‌باشد و در صورتی که در مدت پنج سال از تاریخ واگذاری برای اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد به وزارت منابع طبیعی مسترد می‌شود.

تبصره ۱ - واگذاری اراضی به مؤسسات آموزشی عالی و علمی و دانشگاه‌ها از طریق وزارت علوم و آموزش عالی به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ - واگذاری اراضی مورد نیاز سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی در هر شهرستان حداکثر تا میزان ۴ هکتار با شرایط‌مذکور در این ماده بلامانع است.
تبصره ۳ - به وزارت منابع طبیعی اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سطح زیر کشت و توسعه فعالیت‌های کشاورزی در هر یک از استانهای گیلان ومازندران حداکثر تا مساحت پانصد هکتار از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای شمال را برای واگذاری به شرکتهای سهامی زراعی‌رود پیش واقع در استان گیلان و سمسکنده واقع در استان مازندران را مجاناً در اختیار وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی قرار دهد.

اراضی واگذاری به شرکتهای مزبور قابل انتقال به غیر نیست و در صورت عدم احتیاج یا انحلال هر یک از شرکت‌های مذکور به وزارت منابع طبیعی‌مسترد می‌شود.

تبصره ۴ - محدودیت این ماده شامل مقررات ماده ۵ قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها و ماده ۵۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن‌نخواهد بود.
۴ - کلمه مکرر از عنوان ماده ۳۸ مکرر قانون مذکور حذف می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۱۳۴۹٫۳.۳۰ در جلسه روز یکشنبه هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد وچهل و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی