قانون استفاده موسسات درمانی نیروهای مسلح شاهنشاهی و بیمارستان‌های ژاندارمری و شهربانی کل کشور از قانون استخدام وزارت بهداری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون استفاده موسسات درمانی نیروهای مسلح شاهنشاهی و بیمارستان‌های ژاندارمری و شهربانی کل کشور از قانون استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی برای وزارت بهداری - مصوب خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۳ تیر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید

‌ماده واحده - به وزارت جنگ و وزارت کشور اجازه داده می‌شود برای استخدام در بیمارستان‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری و‌شهربانی کل کشور و همچنین درمانگاه‌های تخصصی وابسته به بیمارستان‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی از معافیت خدمت خارج از مرکز موضوع‌تبصره ماده 3 (‌قانون استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی برای وزارت بهداری) و قسمت اخیر ماده 12 قانون مذکور و تبصره 3 آن استفاده نماید. ‌تبصره - اگر استفاده‌کنندگان از این ماده واحده قبل از ده سال تمام خدمت در سازمان‌های فوق‌الذکر به یکی از مؤسسات دیگر منتقل شوند باید‌بلافاصله مدت خدمت خارج از مرکز را برای مقررات انجام دهند.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌قانون بالا در جلسه روز دوشنبه سیزدهم تیر ماه 1345 به تصویب مجلس سنا رسیده است.