قانون استفاده از ماشین نقش تمبر

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون استفاده از ماشین نقش تمبر - مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - وزارت دارایی و وزارت پست و تلگراف و تلفن مجازند بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهند رسانید در مواردی‌که الصاق تمبر الزامی است و همچنین برای وصول قسمتی از عوائد دولتی که مقتضی بدانند استفاده از ماشین نقش تمبر را مقرر دارند.

قانون بالا‌مشتمل بر یک ماده در جلسه روز یکشنبه بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌قانون فوق در جلسه رود دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده است.