قانون استفاده از ده نفر کارشناس خارجی برای پروژه‌های مختلف کشاورزی و دامپروری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون استفاده از ده نفر کارشناس خارجی برای پروژه‌های مختلف کشاورزی و دامپروری - مصوب ۱۴ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود به منظور اجرای طرحهای مختلف کشاورزی و دامپروری از وجود ده نفر کارشناس خارجی که‌از طریق کمکهای فنی دو جانبه به وسیله کشورهای خارجی در اختیار وزارت کشاورزی قرار می‌گیرند استفاده نماید.

حقوق و مزایای هر یک ازکارشناسان مورد بحث به عهده کشور متبوع مأمورین مزبور بوده و فقط به هر یک از آنها از تاریخ ورود به ایران روزانه هفتصد و پنجاه ریال در محل‌اقامت ثابت و یا مبلغ یک هزار و دویست ریال در ایام مأموریت و همچنین هزینه ایاب و ذهاب این کارشناسان در داخل ایران بر طبق مدارک مثبت ازمحل اعتبار طرحهای عمران مربوط به سازمان برنامه پرداخت می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روزسه شنبه چهاردهم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون بالا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۴۳٫۹.۲۵ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است