قانون استخدام ۱۵ نفر کارمند برای وزارت کار و امور اجتماعی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون استخدام ۱۵ نفر کارمند برای وزارت کار و امور اجتماعی - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۹ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود به جای کارمندانی که به علل مختلف از کار برکنار شده‌اند ۱۵ نفر که حداقل دارای‌گواهی‌نامه شش ساله دبیرستان باشند استخدام نماید.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ روز دوشنبه نهم آذر ماه ۱۳۴۳ به‌تصویب مجلس سنا رسیده در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی