قانون استخدام چهار نفر کارشناسان توتون

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون استخدام چهار نفر کارشناسان توتون - مصوب ۱۳۴۶٫۹.۱۹

‌ماده واحده - وزارت دارایی مجاز است چهار نفر تکنیسین توتون اتباع دولت یونان را که فعلاً در مؤسسه انحصار دخانیات ایران مشغول خدمت‌هستند از تاریخ انقضاء مدت قرارداد آنها برای مدت پنج سال تجدید استخدام نموده و حقوق آنان را به شرح زیر پرداخت نماید.

۱ - آقای آتاناس زافیروپولوس رییس مزرعه آزمایش توتون سیگار تیرتاش با حقوق ماهانه ۲۵۰۰۰ ریال.

Mr. Athanas Zaphiropoulos.

۲ - آقای ژان ماوروماتیس با حقوق ماهانه ۱۰۰۰۰ ریال. Mr. Jeane Mauromatis.

۳ - آقای کنستانتین الکسوپولوس با حقوق ماهانه ۱۰۰۰۰ ریال. Mr. Constantine Alexopaulos.

۴ - آقای امانوئل کوچرادیس با حقوق ماهانه ۸۰۰۰ ریال. Mr. Emanuel Koutcheradis.

‌حقوق تکنیسین‌های مذکور تماماً به ریال پرداخت و پیمان استخدام آنها باید بر طبق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب عقرب ۱۳۰۱ تنظیم و به‌امضاء وزارت دارایی مبادله شود.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز شنبه ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز‌یکشنبه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی