قانون استخدام چهار نفر از دانشجویان دانشکده افسری در سازمان دفاع غیر نظامی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون استخدام چهار نفر از دانشجویان دانشکده افسری در سازمان دفاع غیر نظامی - مصوب ۱۹ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - وزارت کشور مجاز است به منظور تکمیل کادر اداری سازمان دفاع غیر نظامی آقایان هوشنگ طباطبایی - ایرج سفیددشتی - حسین‌تجارنیا دانشجویان دانشکده افسری ارتش شاهنشاهی و همچنین آقای عبدالکریم نادری دانشجوی دانشکده افسری جمعی ژاندارمری کل کشور را که‌به علت عارضه سل موفق به اتمام دوره تحصیل در دانشکده‌های مذکور نگردیده‌اند در صورتی که طبق گواهی وزارت بهداری صلاحیت خدمت درادارات غیر نظامی دولت را داشته باشند در صورت وجود اعتبار ضمن بودجه مورد عمل خود به طور رسمی با پایه دو اداری استخدام نماید. ترفیعات‌بعدی نامبردگان بر طبق مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحیه و آیین‌نامه‌های مربوط از تاریخ ورود به خدمت در سازمان مذکور احتساب‌خواهد شد.

وزارت کشور مأمور اجرای این قانون است

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز یکشنبه‌نوزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۳٫۹.۲۳ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است