قانون استخدام چهار نفر اتباع یونان برای انحصار دخانیات در سال ۴۰-۴۱ و ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون استخدام چهار نفر اتباع یونان برای انحصار دخانیات در سال ۴۰-۴۱ و ۱۳۴۲ - مصوب ۲۲ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود:

الف - حقوق سال ۱۳۴۰ چهار نفر اتباع یونانی انحصار دخانیات ایران نامبرده در بند (ب) این قانون را طبق مفاد قانون راجع به اجازه استخدام پنج‌نفر کارشناس یونانی به منظور هدایت کشتکاران توتون سیگار مصوب ۲۵ آذر ماه ۱۳۳۸ از محل اعتبار مربوطه پرداخت نماید.

ب - قرار داد استخدامی چهار نفر اتباع یونانی مزبور را با حقوق ماهانه زیر برای سال ۱۳۴۱.

۱ - آقای آتاناس زافیروپولوس -۱۸۰۰۰. ریال ۲ - آقای ژان ماوروماتیس -۷۰۰۰. ریال ۳ - آقای کنستانتین الکسوپولس -۷۰۰۰. ریال ۴ - آقای ژرژ چفلیدیس -۶۵۰۰. ریال ج - و برای سال ۱۳۴۲ حقوق ماهانه چهار نفر نامبرده در این بند را به شرح زیر تجدید نماید.

۱ - آقای آتاناس زافیروپولوس رییس مزرعه آزمایش توتون سیگار تیرتاش با حقوق ماهانه ۲۵۰۰۰ ریال ۲ - آقای ژان ماوروماتیس با حقوق ماهانه -۱۰۰۰۰. ریال ۳ - آقای کنسانتین الکسویولس ماهانه -۱۰۰۰۰. ریال ۴ - آقای امانوئل کوچرادیس با حقوق ماهانه -۸۰۰۰. ریال حقوق افراد مذکور تماماً به ریال پرداخت و پیمان استخدامی آنها بر طبق قانون شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجی مصوب عقرب ۱۳۰۱ تنظیم‌و به امضاء وزارت دارایی مبادله خواهد شد.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ روز چهارشنبه چهارم آذر ماه ۱۳۴۳‌به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.


رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی