قانون استخدام پنج نفر از اتباع خارجی به سمت گوینده رادیو

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون استخدام پنج نفر از اتباع خارجی به سمت گوینده رادیو - مصوب ۶ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به وزارت اطلاعات اجازه داده می‌شود پنج نفر از اتباع خارجی را برای مدت پنج سال و با حقوق سالانه هر یک حداکثر سیصد وشصت هزار ریال به سمت گوینده زبان خارجی فرستنده‌های رادیو با رعایت قانون شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجه مصوب عقرب ۱۳۰۱‌انتخاب و استخدام نماید.

تبصره ۱ - هزینه مسافرت به ایران در بدو امر و مراجعت اشخاص مزبور به کشور خود پس از خاتمه مدت قرارداد استخدام به عهده دولت ایران‌خواهد بود.

تبصره ۲ - وزارت اطلاعات مجاز است در هر مورد که لازم تشخیص دهد هزینه مسکن اشخاص مزبور را حداکثر تا ده هزار ریال در ماه برای هرگوینده پرداخت نماید.

تبصره ۳ - وزارت اطلاعات مکلف است قبل از امضاء و مبادله قرارداد نام و ملیت گویندگان مزبور و مدت استخدام آنها را برای اطلاع و تصویب‌به کمیسیونهای امور خارجه مجلسین اعلام نماید.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و ۳ تبصره که در تاریخ روز دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روزیکشنبه ششم تیر ماه ۱۳۴۴ مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی