قانون استخدام هشت نفر متخصص مالیه تبعه دول متحده امریکا

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون استخدام هشت نفر متخصص مالیه تبعه دول متحده آمریکا - مصوب ۲۰ سنبله ۱۳۰۱ شمسی

ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اختیار می‌دهد هشت نفر متخصص مالیه تبعه دول متحده آمریکا را که اسامی و حقوق آنها ذیلاً شرح داده‌می‌شود استخدام نماید:

(۱) مستر ارلی ده هزار (۱۰٫۰۰۰) دلار

(۲) مستر مکاسکی ده هزار (۱۰٫۰۰۰) دلار

(۳) مستر گور ده هزار (۱۰٫۰۰۰) دلار

(۴) مستر بگار ده هزار (۱۰٫۰۰۰) دلار

(۵) مستر میچل هفت هزار و پانصد (۷۵۰۰) دلار

(۶) مستر مور هفت هزار و پانصد (۷۵۰۰) دلار

(۷) مستر مک کرماک هفت هزار و پانصد (۷۵۰۰) دلار

(۸)‌مستر گارد هفت هزار و پانصد (۷۵۰۰) دلار

ماده دوم - دولت باید خانه و اثاثیه برای تمامی مدت کنترات متخصصین مزبور تهیه نماید.

ماده سوم - مستخدمین فوق‌الذکر بر طبق ماده یازده (۱۱) قانون استخدام رییس کل مالیه ایران مورخ ۴ اسد ۱۳۰۱ مسئول رییس کل مالیه خواهندبود. ماده چهارم - سایر شرایط کنترات استخدام متخصصین مزبور از قبیل مدت و غیره به استثنای اختیارات و ماده پنج قانون چهارم اسد ۱۳۰۱ که‌مخصوص رییس کل مالیه‌است مطابق شرایط کنترات دکتر میلیسپو است که در آن قانون تصریح شده‌است فقط مدت استخدام مستر بگار که در اموربانک و اصلاح سکه تخصص دارد یک سال خواهد بود. ماده پنجم (- برای مخارج مسافرت رییس کل مالیه و هشت نفر متخصصین فوق‌الذکر و سه نفر اعضاء مخصوص رییس کل مالیه که بر طبق ماده‌چهارده قانون مورخه ۴ اسد ۱۳۰۱ در معیت رییس کل مالیه می‌باشند مبلغ سی هزار (۳۰۰۰۰) دلار به عنوان اعتبار تصویب می‌شود که بعد از ورود آنهابه تهران موافق اسناد خرج سحاب آن پرداخته شود.

  • ‌پاورقی: در تاریخ ۲۴ میزان ۱۳۰۱ مبلغ ده هزار دلار بابت بقیه مخارج مسافرت

مستشاران آمریکایی به دولت اعتبار داده شده‌است.