قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه‌داران ارتش و ژاندارمری - مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۶ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده ۱ - وزارت جنگ و وزارت کشور کارمندان داوطلب مورد نیاز برای خدمت در کادر درجه‌داری نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل‌کشور را به صورت موقت استخدام و در پایان خدمت که مدت آن جمعاً نباید از بیست سال تمام تجاوز نماید سوابق خدمتی آنان را بازخرید خواهندنمود مگر در مورد درجه‌داران رشته‌های تخصصی معینی که وزارتخانه‌های مزبور می‌تواند آنان را پس از استخدام به صورت موقت در صورتی که‌ضرورت خدمت ایجاب نماید بیش از بیست سال تمام در خدمت نگاهداشته و برابر مقررات بازنشستگی قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی باآنان رفتار و یا در حین بازنشسته شدن طبق تقاضای شخصی سوابق خدمتی آنان را بازخرید نماید.

تبصره - رشته‌های تخصصی مذکور در بالا برابر مقررات مندرج در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

ماده ۲ - وزارت جنگ و وزارت کشور مجازند درجه‌دارانی را که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل‌کشور هستند برابر مقررات زیر بازنشسته و یا سوابق خدمتی آنان را بازخرید نمایند.

الف - درجه‌دارانی را که بیش از بیست سال تمام سابقه خدمت دارند بازنشسته نمایند مگر این که خود آنان در حین بازنشسته شدن تقاضای‌بازخرید سوابق خدمتی مربوطه را بنمایند که در این صورت برابر تقاضای آنان رفتار خواهد شد.

ب - سوابق خدمتی درجه‌دارانی را که کمتر از بیست سال تمام سابقه خدمت دارند بازخرید نمایند.

ماده ۳ - مبلغی که بابت بازخرید سوابق خدمتی به درجه‌داران پرداخت می‌گردد به شرح زیر خواهد بود:

الف - در مورد درجه‌دارانی که برابر مقررات این قانون به صورت موقت استخدام می‌شوند معادل آخرین حقوق ماهانه زمان اشتغال به خدمت(‌حقوق درجه و سنواتی) ضرب در سنوات خدمت به اضافه مبالغ جمع شده بابت هر یک از آنان از نظر اجرای مقررات بندهای الف و ب و ج ماده ۸۱‌قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و مقررات ماده ۱۷ آیین‌نامه قانون بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشورکه به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین رسیده‌است.

ب - در مورد درجه‌دارانی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت هستند معادل یک برابر و نیم آخرین حقوق ماهیانه زمان اشتغال به خدمت(‌حقوق درجه و سنواتی) ضرب در سنوات خدمت به اضافه معادل مبالغ جمع شده بابت هر یک از آنان از نظر اجرای مقررات بندهای الف و ب و ج‌ماده ۸۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و قوانین مربوط که قبل از تصویب قانون اخیرالذکر مورد عمل بوده‌است و مقررات ماده ۱۷‌آیین‌نامه مذکور در بند الف این ماده.

ماده ۴ - کلیه قوانین و مقررات نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور مربوط به درجه‌داران کادر ثابت جز در مواردی که با این قانون‌مغایر باشد درباره درجه‌داران مشمول مقررات این قانون لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده ۵ - مقررات این قانون شامل افراد داوطلب کادر ثابت و هم‌ردیف درجه‌داران و افراد نیز خواهد بود.

ماده ۶ - نحوه اجرای این قانون برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه‌های جنگ و کشور تهیه و به تصویب کمیسیون‌های مربوط‌مجلسین خواهد رسید. تبصره - در صورت ضرورت آیین‌نامه اجرایی این قانون نسبت به درجه‌داران آتی و فعلی در دو قسمت مجزا تهیه و به تصویب خواهد رسید.

ماده ۷ - وزارتین جنگ و کشور مأمور اجرای این قانون خواهند بود و از تاریخ تأمین اعتبار در بودجه وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور به موقع‌اجرا گذاشته خواهد شد. قانون بالا که مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره‌است در جلسه روز سه‌شنبه چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۴٫۳.۳۱ به تصویب مجلس سنا رسیده است