New Server

قانون استخدام مسیو لاپژ به جای مسیو ریوو معلم حقوق

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون استخدام مسیو لاپوژ به عوض مسیو ریوو - مصوب ۲۷ برج جوزا ۱۳۰۲ شمسی

ماده واحده - دولت مجاز است که به عوض مسیو ریوو معلم حقوق، مسیو لاپوژرا به این سمت و با همان شرایطی که از طرف مجلس شورای ملی‌برای مسیو ریوو تصویب شده‌است استخدام نماید.