قانون استخدام مستر کلامان به جهت اداره بانک ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون استخدام مستر گلامان آمریکایی جهت اداره کردن بانک ایران - مصوبه ۳۲ جوزا ۱۳۰۲ شمسی

ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که مستر گلامان آمریکایی را برای مدت سه سال به جهت اداره کردن بانک ایران باحقوق سالیانه ده هزار دلار استخدام نماید.

ماده دوم - دولت مجاز است بر طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجه مصوبه ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ سایر شرایط را تعیین و کنترات مسترگلامان را امضاء نماید.