قانون استخدام متخصصین فنی خارجی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون استخدام متخصصین فنی خارجی - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۴.۷

‌ماده ۱ - در مواردی که استفاده از متخصصین فنی خارجی لازم باشد وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به‌دولت می‌توانند با تصویب هیأت وزیران متخصصین مزبور را استخدام کنند مشروط بر اینکه داوطلب متخصص ایرانی واجد شرایط و حاضر به‌خدمت موجود نباشد شرایط استخدامی از قبیل تابعیت - مدت خدمت - دستمزد و همچنین سایر ترتیبات مربوط به متخصصین پس از تصویب هیأت‌دولت قابل اجرا است.

‌تبصره ۱ - در قرارداد با هر یک از متخصصین خارجی به موجب ماده صریحی باید قید شود که مداخله در امر سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و‌نظامات داخلی و اداری موجب نقض قرارداد بوده و هیچگونه حقی برای مستخدم متخلف متصور نخواهد بود.

‌تبصره ۲ - دولت مکلف است گزارش مربوط به موارد فوق را در آخر هر سال به اطلاع مجلسین برساند.

‌ماده ۲ - قانون شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجی مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ شمسی از تاریخ اجرای این قانون لغو می‌شود.

‌قراردادهای مستخدمین خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در خدمت دولت هستند تا پایان مدت به قوت خود باقی است.

‌قانون فوق مشتمل بر دو ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۱۳۴۹٫۳.۳۰ در جلسه روز یکشنبه هفتم تیر ماه یک هزار و‌سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی