قانون استخدام سه نفر کارشناس آلمانی برای کارخانجات نساجی شاهی و بهشهر

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون استخدام سه نفر کارشناس آلمانی برای کارخانجات نساجی شاهی و بهشهر - مصوب ۲۰ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - عمل وزارت اقتصاد دائر به استخدام سه نفر کارشناس آلمانی با رعایت قانون شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجه مصوب‌عقرب ۱۳۰۱ برای خدمت در کارخانجات نساجی شاهی و بهشهر با حقوق و مزایای زیر تأیید می‌شود:

1 - آقای زوبل (Mr.Zobel) برای مدت یک سال و نه ماه از تاریخ ۱۳۴۰٫۳.۳۱ با حقوق سالانه ۱۲۰۰۰ دلار و ۳۰۰۰ دلار کمک معیشت وهمچنین پاداش سالانه که حداکثر از ۳۵% حقوق تجاوز ننماید.

2 - آقای لیندمان (Mr.Lindman) برای مدت یک سال و نه ماه از تاریخ ۱۳۴۰٫۳.۳۱ با حقوق سالانه ۹۰۰۰ دلار و ۱۸۰۰ دلار کمک معیشت.

3 - آقای هوسمان (Mr.Hussman) برای مدت نه ماه از تاریخ ۱۳۴۰٫۳.۳۱ با حقوق سالانه ۷۲۰۰ دلار.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ بیست و هشتم دی ماه یک هزار وسیصد و چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه بیستم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی