قانون استخدام دکتر ژزف منار فرانسوی رییس موسسه پاستور

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون استخدام دکتر ژوزف منار فرانسوی برای ریاست مؤسسه پاستور - مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲ شمسی

ماده اول - مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد که دولت دکتر ژوزف منار فرانسوی عضو انستیتو پاستور پاریس را برای مدت هفت سال از اول حمل۱۳۰۲ برای ریاست مؤسسه پاستور دولت علیه ایران استخدام نماید.

ماده دوم - حقوق دکتر منار سالیانه پنج هزار تومان است و در دوازده قسط پرداخته خواهد شد.

ماده سوم - دولت مجاز است بر طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجه مصوبه ۲۳ برج عقرب ۱۳۰۱ سایر شرایط را تعیین و کنترات دکترمنار را امضاء نماید.