قانون استخدام دو نفر کارشناس برای سازمان بنادر و کشتیرانی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون استخدام دو نفر کارشناس برای سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳۴۳٫۹.۲۶

ماده واحده - عمل سازمان بنادر و کشتیرانی راجع به استخدام قراردادی دو نفر کارشناس خارجی: آقایان جی آل به یک (M.R.G.L.BeKth) تبعه‌انگلستان کارشناس امور فنی و ژاکوب وان لیر (Mr.Jacob-Van Lir) تبعه هلند کارشناس امور بندری را برای مدت دو سال با رعایت قانون مربوط‌به شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجه مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ با حقوق و مزایای ماهانه یک هزار و سیصد و پنجاه دلار برای هر یک ازکارشناسان مزبور (‌دو ثلث به ارز خارجی و یک ثلث به پول ایران) تأیید می‌شود. مدت دو سال مندرج در این قانون از تاریخ اشتغال به کار هر یک از دونفر نامبرده محسوب می‌گردد.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ روز دوشنبه بیست و سوم آذر ماه۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی