قانون اساسنامه دانشسرای‌عالی (تربیت معلم و تحقیقات تربیتی)

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اساسنامه دانشسرای‌عالی (تربیت معلم و تحقیقات تربیتی) - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده ۱ - از تاریخ تصویب این اساسنامه سازمانی به نام دانشسرای عالی به منظور تربیت معلم و تحقیقات تربیتی تأسیس می‌شود.

ماده ۲ - رییس سازمان از طرف وزیر آموزش و پرورش از بین اساتید انتخاب می‌شود و با فرمان همایونی به این سمت منصوب می‌گردد.

ماده ۳ - دانشسرای عالی برای تربیت معلم دارای مؤسسات زیر است.

۱ - مؤسسه تربیت دبیر.

۲ - مؤسسه تربیت مدیر و راهنمایان تعلیماتی.

۳ - مؤسسه مدرسی ریاضیات.

۴ - مؤسسه تحقیقات تربیتی.

رؤسای این مؤسسات به پیشنهاد رییس دانشسرای عالی و تصویب وزیر آموزش و پرورش منصوب می‌شوند.

ماده ۴ - دانشسرای عالی دارای شورایی خواهد بود که از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد.

۱ - رییس دانشسرای عالی.

۲ - رؤسای مؤسسات مذکور در ماده ۳.

۳ - چهار نفر از استادان دانشسرای عالی به انتخاب رییس دانشسرای عالی.

۴ - یک نفر نماینده وزیر آموزش و پرورش. ریاست شوری با رییس دانشسرای عالی خواهد بود.

تبصره - امور علمی و فنی و تحقیقاتی و اداری و استخدامی دانشسرای عالی بنا به تشخیص رییس دانشسرای عالی در شورای مذکور مورد مطالعه‌و رسیدگی قرار خواهد گرفت و در موارد لازم برای تصویب نهایی به شورای مرکزی دانشگاه‌ها ارسال خواهد گردید.

ماده ۵ - وزارت آموزش و پرورش موظف است که فارغ‌التحصیلان مؤسسه مدرسی ریاضی را پس از گذرانیدن پایان‌نامه تحصیلی و دریافت‌دانشنامه مدرسی به منظور تدریس در دانشکده‌های علوم شهرستان‌ها با حقوق و مزایای استادیاری به خدمت بگمارد.

فارغ‌التحصیلان دوره مدرسی‌موظفند دو سال در دانشگاه‌های شهرستانها تدریس نمایند پس از این مدت و در صورت احراز درجه معادل دکترا با تصویب شورای مرکزی دانشگاه‌هابه مقام رسمی استادیاری نائل شوند باقیمانده تعهد پنج‌ساله این قبیل فارغ‌التحصیلان به حساب خدمت رسمی استادیاری آنان منظور و محسوب‌می‌شود.

تبصره ۱ - دانشسرای عالی برای تکمیل دستگاه تعلیماتی خود می‌تواند هر سال شاگردان اول و دوم فارغ‌التحصیلان مؤسسه ریاضیات را تا مدتی‌که به استادیار نیازمند است برای تدریس در آن سازمان استخدام نماید. این قبیل فارغ‌التحصیلان از پنج سال اول خدمت در شهرستانها معاف خواهندبود.

تبصره ۲ - تبصره ۲ ماده واحده مصوب ۴۳٫۳٫۱۱ در مورد فارغ‌التحصیلان دانشسرای عالی و خدمت آنها در شهرستانها به قوت خود باقی است.

ماده ۶ - دولت همه‌ساله بودجه دانشسرای عالی و شعب آن در شهرستانها را به تفکیک در بودجه کل کشور تحت عنوان کمک منظور خواهد نمود. وزارت دارایی در اول هر سه ماه اعتبار سه‌ماهه را به مأخذ (۱۲).(۳) بودجه مصوب در اختیار دانشسرای عالی و شعب آن خواهد گذاشت که با اطلاع‌خزانه‌داری کل در حساب یا حسابهای مخصوصی متمرکز و بر طبق آیین‌نامه‌هایی که به تصویب شورای مذکور در ماده ۴ می‌رسد به مصارف لازم‌برسانند.

ماده ۷ - حقوق و مزایای قانونی معلمان و راهنمایان تعلیماتی و راهنمایان سپاهیان دانش که با اجازه وزارت آموزش و پرورش برای طی دوره‌های‌تکمیلی مدرسی و کارآموزی در دانشسرای عالی مشغول تحصیل می‌شوند در طی دوره تحصیل و کارآموزی قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۸ - وسایل و لوازم آزمایشگاهی علمی و تربیتی و آموزش سمعی و بصری که به تصویب شورای دانشسرای عالی خرید آن از خارج برای‌استفاده مؤسسات دانشسرای عالی ضروری است با موافقت وزیر آموزش و پرورش مانند سایر دانشگاه‌های کشور از معافیتهای عوارض گمرکی وهزینه‌های مربوط در موقع ترخیص برخوردار خواهد بود.

ماده ۹ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود که در صورت احتیاج استادان و متخصصین خارجی که دارای سابقه تدریس دردانشگاه‌های خارج می‌باشند برای تدریس رشته‌های علمی در دانشسرای عالی با رعایت قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ شمسی استخدام نماید. حقوق‌اینگونه استادان به تناسب سوابق خدمت و تخصص آنان بر طبق موازین "‌نرم" بین‌المللی پس از تصویب وزیر آموزش و پرورش قابل پرداخت خواهدبود.

ماده ۱۰ - دانشسرای عالی می‌تواند در مواقع ضروری با تصویب شورای مذکور در ماده ۴ به دانشجویان رشته‌های مختلف علوم کمک هزینه‌تحصیلی پرداخت نماید.

ماده ۱۱ - هیچیک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی حق ندارند به فارغ‌التحصیلان دانشسرای عالی قبل از انجام تعهد پنج سال شغل ارجاع نمایند.

ماده ۱۲ - وزارت آموزش و پرورش نمی‌تواند هیچیک از فارغ‌التحصیلان مؤسسه تربیت دبیر دانشسرای عالی را قبل از ۱۰ سال تدریس به خدمت‌اداری بگمارد.

ماده ۱۳ - وزارت آموزش و پرورش موظف است تدریجاً مدیران مدارس و راهنمایان تعلیماتی را از میان فارغ‌التحصیلان مؤسسه تربیت مدیر وراهنمایان تعلیماتی انتخاب نماید.

ماده ۱۴ - کلیه اموال و دارایی و بودجه و مطالبات و دیون دانشسرای عالی سابق عیناً به دانشسرای عالی که بر طبق موازین این قانون تشکیل‌می‌شود منتقل می‌گردد.

ماده ۱۵ - وزارت آموزش و پرورش مکلف است به تدریج شعب دانشسرای عالی و یا بعضی از مؤسسات آن را در مراکز شهرستانهایی که مقتضی‌بداند در حدود اعتبار مصوب مربوط ایجاد و بر اساس مقررات فوق اداره کند.

ماده ۱۶ - برنامه‌های تعلیماتی کلیه شعب دانشسرای عالی توسط دانشسرای عالی مرکز تهیه خواهد شد.

ماده ۱۷ - امور سازمانی و استخدامی کارکنان و کارمندان هیأت آموزشی دانشسرای عالی طبق مقررات دانشگاه‌ها خواهد بود.

ماده ۱۸ - قوانین و مقررات مربوط به دانشسرای عالی سابق که با این قانون مغایر باشد لغو می‌گردد.

قانون بالا مشتمل بر ۱۸ ماده و ۳ تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در جلسه روز سه‌شنبه شانزدهم‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۶٫۴٫۲۶ به تصویب مجلس سنا رسیده است