قانون ادغام سازمان بسیج مستضعفین در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شاه رفت مرگ آمد

به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی

شاه رفت مرگ آمد


قانون ادغام سازمان بسیج مستضعفین در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون، سازمان بسیج ملی (مستضعفین) که طبق لایحه قانونی مصوب ۵۹٫۴٫۱۹ شورای انقلاب ایجاد گردید، تحت‌عنوان واحد بسیج مستضعفین در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادغام می‌شود و مسئولیت اداره و فرماندهی آن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌واگذار می‌گردد.

ماده ۲ – سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه واحد بسیج مستضعفین را در رابطه‌با کل سپاه تنظیم و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۳ - کلیه اعتبارات و امکاناتی که از طرف سازمانهای دولتی و غیر دولتی و افراد در اختیار سازمان مذکور قرار گرفته در اختیار سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است.

رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی