قانون اداره امور هنرسرای‌عالی، سازمان نمونه تعلیم و تربیت حرفه‌ای سابق کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اداره امور هنرسرای‌عالی، سازمان نمونه تعلیم و تربیت حرفه‌ای سابق کشور - مصوب ۱۵ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ آبان ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده ۱ - کلیه امور فنی - مالی - استخدامی - اداری هنرسرای عالی و هنرستان ضمیمه آن تحت نظر هیأت امناء مرکب از اشخاص نامبرده زیر اداره‌خواهد شد: الف - رییس هنرسرای عالی.

ب - رییس مشاوران فنی هنرسرای مزبور.

ج - نماینده وزارت آموزش و پرورش با اختیارات لازم و یک نفر مهندس که در یکی از رشته‌های تعلیمی هنرسرای عالی تخصص داشته باشد به‌انتخاب وزیر آموزش و پرورش برای مدت چهار سال.

د - نماینده وزارت دارایی با اختیارات لازم به انتخاب وزیر دارایی برای مدت چهار سال.

ماده ۲ - پس از انقضای مدت دو سال اول در نفر از اعضاء هیأت (‌به استثنای رییس هنرسرای عالی و رییس مشاوران فنی) به حکم قرعه خارج ودو نفر به ترتیب مذکور در ماده یک به جای آنها انتخاب می‌شود.

تجدید انتخاب کسانی که به حکم قرعه خارج شده‌اند برای دوره یا دوره‌های بعد ممکن خواهد بود.

ماده ۳ - وزارت آموزش و پرورش همه‌ساله اعتبار متناسب با احتیاجات هنرسرای عالی و هنرستان ضمیمه آن تحت عنوان خاص ضمن بودجه‌تفصیلی سالانه خود منظور نموده پس از تصویب به عنوان کمک اختصاصی در اختیار هنرسرای عالی و هنرستان قرار خواهد داد تا با پیشنهاد رییس‌هنرسرای عالی و تصویب هیأت امناء به مصرف برسد.

تا زمانی که بودجه هر سال به تصویب نرسیده کمک اختصاصی به میزان سال پیش به طور علی‌الحساب پرداخت و پس از تصویب بودجه واریز خواهدشد.

ماده ۴ - وجوه حاصله از درآمد کارگاه‌ها - آزمایشگاه‌ها - هدایای اشخاص و مؤسسات صنعتی در حساب مخصوصی نگهداری شده با پیشنهادرییس هنرسرای عالی و تصویب هیأت امناء به مصرف خواهد رسید.

ماده ۵ - عضویت هیأت امناء در هنرسرای عالی افتخاری است.

ماده ۶ - هیأت امناء موظف است در پایان هر سال ترازنامه هنرسرای عالی را تهیه و منتشر کند.

ماده ۷ - وزارت آموزش و پرورش مأمور اجرای این قانون است.

قانون بالا مشتمل بر هفت ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم و در جلسه روز سه شنبه‌پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز شنبه اول آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل‌و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامی