قانون اداره امور دانشکده صنعتی زیر نظر هیات امنا

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اداره امور دانشکده صنعتی زیر نظر هیات امنا - مصوب ۲۲ آبان ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۸ مهر ۱۳۴۵ مجلس سنا.این قانون در تاریخ ۱ آذر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده ۱ - کلیه امور فنی و مالی و اداری دانشکده صنعتی (‌پلی‌تکنیک تهران) تحت نظر هیأت امناء اداره خواهد شد.

‌ماده ۲ - هیأت امناء مرکب از اشخاص ذیل خواهند بود:

‌الف - رییس دانشکده صنعتی.

ب - از هر یک از رشته‌های تحصیلی دانشکده یک نفر مهندس عالی مقام که با ابلاغ وزیر آموزش و پرورش برای چهار سال انتخاب می‌شود،‌انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ج - از هر یک از وزارتخانه‌های (‌آموزش و پرورش- اقتصاد و دارایی) و سازمان برنامه یک نفر نماینده با اختیارات لازم.

‌تبصره - عضویت در هیأت امناء افتخاری است.

‌ماده ۳ - وزارت آموزش و پرورش همه‌ساله اعتباری متناسب با احتیاجات دانشکده صنعتی (‌پلی‌تکنیک تهران) تحت عنوان خاصی در حدود‌اعتبار بودجه مورد عمل ضمن بودجه تفصیلی سالانه خود منظور داشته و پس از تصویب بودجه به عنوان کمک اختصاصی در اختیار آن دانشکده قرار‌خواهد داد تا با پیشنهاد رییس دانشکده و تصویب هیأت امناء به مصرف برسد. تا زمانی که بودجه هر سال به تصویب نرسیده اقساط مقرر به میزان‌کمک اختصاصی سال پیش به طور علی‌الحساب پرداخت و پس از تصویب بودجه واریز خواهد شد. ‌تبصره ۱ - وجوه حاصل از شهریه و درآمدهای کارگاهها - آزمایشگاهها - هدایای اشخاص و مؤسسات در حساب مخصوصی نگهداری شده با‌پیشنهاد رییس دانشکده و تصویب هیأت امناء به مصرف تکمیل و توسعه آن دانشکده خواهد رسید.

‌تبصره ۲ - به پیشنهاد رییس دانشکده و صنعتی و تصویب هیأت امناء از محل درآمدهای پیش‌بینی شده در تبصره یک به عده‌ای از دانشجویان‌ممتاز که استحقاق دریافت کمک مالی داشته باشند و تعداد آنان از صدی ده کل دانشجویان تجاوز ننماید کمک هزینه تحصیلی پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۴ - هیأت امناء موظف است در پایان هر سال ترازنامه دانشکده صنعتی را تهیه و منتشر نماید.

‌قانون بالا مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم و در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم مهر‌ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج‌شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی