قانون اخذ مالیات از صفحات گرامافون

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی


قانون اخذ مالیات از صفحات گرامافون - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون مالیات صفحات گرامافون ساخت داخل کشور به شرح زیر تعیین و از طرف وزیر دارایی وصول خواهد‌شد:

۱ - صفحه گرامافون ۳۳ دور هر عدد ۳۰ ریال.

۲ - سایر صفحات گرامافون هر عدد ۱۰ ریال.

‌تبصره ۱ - صفحات گرامافون ضایع شده هنگام تولید در صورت امحاء مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود.

‌تبصره ۲ - صفحات آموزشی و علمی که در کارخانه‌های داخلی تولید می‌گردد با تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی، وزارت‌فرهنگ و هنر، وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت اطلاعات از پرداخت مالیات صفحه معاف است.

‌صفحات آموزشی و علمی که قبل از اجرای این قانون تولید شده نیز با تشخیص کمیسیون فوق‌الذکر مشمول معافیت از پرداخت مالیات صفحه می‌باشد‌و وجوهی که طبق قانون مصوب اسفند ۱۳۴۵ از این بابت دریافت گردیده مسترد خواهد شد.

‌ماده ۲ - کسانی که بخواهند کارخانه یا کارگاه تولید گرامافون تأسیس نمایند مکلفند از وزارت اقتصاد پروانه تأسیس تحصیل کنند. وزارت اقتصاد‌مکلف است به مجرد صدور پروانه تأسیس یک نسخه از آن را به وزارت دارایی ارسال دارد.

‌صاحب کارخانه یا کارگاه باید پس از تأسیس لااقل پانزده روز قبل، تاریخ قطعی شروع بهره‌برداری را در مرکز به وزارت دارایی و در شهرستانها به دارایی‌محل وقوع کارخانه اعلام کند و وزارت دارایی حداکثر ظرف ده روز اجازه بهره‌برداری را به متقاضی ابلاغ خواهد نمود.

‌تبصره - صاحبان کارخانه‌ها و کارگاههایی که قبل از اجرای این قانون بدون اخذ پروانه دائر گردیده مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون به‌وزارت اقتصاد و دارایی مراجعه و به ترتیب مذکور در این ماده عمل نمایند.

‌ماده ۳ - هر کس بدون رعایت ماده ۲ این قانون مبادرت به تولید صفحه نماید عمل او قاچاق محسوب است مرتکب علاوه بر مجازات مقرر مربوط‌به قاچاق به مبلغ پنجاه هزار ریال به عنوان جریمه و ضبط وسایل مربوط به تولید محکوم خواهد شد.

‌ماده ۴ - هر شخص در ایران بدون رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون در مورد نحوه پرداخت مالیات، اقدام به تولید صفحات گرامافون کند یا‌آنها را برای فروش عرضه کند علاوه بر ضبط عین مال برای هر صفحه یک هزار ریال جریمه از او وصول خواهد شد اجازه بهره‌برداری عامل تولید در‌صورت تکرار برای مدت شش ماه توقیف می‌شود و در صورتی که مجدداً مرتکب این عمل شود اجازه بهره‌برداری او لغو می‌شود.

‌ماده ۵ - جرائم قاچاق موضوع ماده ۴ این قانون بر اساس مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

‌ماده ۶ - آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده ۷ - بند "ت" و تبصره ۲ ماده واحده قانون اخذ مالیات از اتومبیلهای سواری و صفحات گرامافون مصوب ۱۳۴۵ از تاریخ اجرای این قانون‌ملغی است.

‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره پس از ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۵۰٫۳.۲۹ در جلسه فوق‌العاده عصر روز یکشنبه‌سی‌ام خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی