قانون اخذ عوارض فرودآمدن و توقف هواپیماها و سایر خدمات فرودگاهی مشابه تعرفه فرودگاه‌های بین‌المللی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اخذ عوارض فرودآمدن و توقف هواپیماها و سایر خدمات فرودگاهی مشابه تعرفه فرودگاه‌های بین‌المللی - مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۶ دی ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - به وزارت راه (‌اداره کل هواپیمایی کشوری) اجازه داده می‌شود در هر مورد که تعرفه جدید عوارض فرود آمدن و توقف هواپیماها و‌سایر خدمات فرودگاهی و عوارض مربوط به گواهینامه‌های فنی و هواپیماها و کارکنان پرواز را که در قانون راجع به عوارض فرود آمدن و توقف‌هواپیماها مصوب ۲۷ خرداد ماه ۱۳۳۷ پیش‌بینی شده است و همچنین تعرفه عوارض خدمات مختلفی که در هواپیمایی کشوری عرضه می‌گردد با‌توجه به عوارض مشابهی که در فرودگاههای خارجی و فرودگاههای بین‌المللی مشابه اخذ می‌شود پس از موافقت وزارت دارایی پیشنهاد و پس از‌تصویب کمیسیونهای راه و دارایی مجلسین اجراء نماید.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز دوشنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه بیست و پنجم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی