قانون اختیارات در مورد انضباط دانشجویان دانشگاه‌ها

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اختیارات در مورد انضباط دانشجویان دانشگاه‌ها - مصوب ۱۳ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۸ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - اداره نظام وظیفه عمومی مکلف است دانشجویانی را که به عنوان تعلیق از تحصیل طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای مرکزی‌دانشگاهها خواهد رسید از طرف دانشگاهها و دانشکده‌های مستقل و مؤسسات تعلیماتی عالی معرفی می‌شوند خارج از نوبت و مقدم بر سایرمشمولین به خدمت نظام وظیفه بپذیرد.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روزیکشنبه سیزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۳٫۱۰٫۲۸ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است