قانون اختصاص تعدادی از دیپلمه‌های متوسطه مشمول وظیفه عمومی برای خدمت در روستاها

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون اختصاص تعدادی از دیپلمه‌های متوسطه مشمول وظیفه عمومی برای خدمت در روستاها - مصوب ۲۱ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که علاوه بر افراد دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم که به موجب تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی در اختیار وزارت آبادانی و مسکن گذارده می‌شود هر سال تعداد مورد نیاز از دیپلمه‌های ریاضی یا فنی یا طبیعی مشمول وظیفه عمومی برای‌خدمت در روستاها در اختیار وزارت مزبور گذارده شود. کلیه هزینه دوره آموزشی به وسیله وزارت جنگ و حقوق و مزایای این افراد پس از طی دوره‌آموزش از طرف وزارت آبادانی و مسکن تأمین و پرداخت خواهد گردید.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز دوشنبه یازدهم دی ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنج شنبه بیست و یکم‌دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی