قانون احتساب دوره خدمت سپاهیگری جزو سوابق خدمت دولتی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون احتساب دوره خدمت سپاهیگری جزو سوابق خدمت دولتی - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. ‌

‌ماده واحده - سپاهیان انقلاب که برابر ضوابط مقرر معدل آنان در پایان آموزش ممتاز تشخیص داده می‌شود و تمام یا قسمتی از دوره خدمت‌سپاهیگری خود را به طور رضایت‌بخش در استان سیستان و بلوچستان و یا نقاط دیگری که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و‌تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد خدمت کرده یا به نمایند، در صورتی که مستخدم دولت باشند یا به استخدام وزارتخانه‌ها و مؤسسات و‌شرکتهای دولتی در آیند هر یک سال خدمت سپاهیگری آنان در استان مذکور معادل دو سال خدمت دولتی از لحاظ سوابق استخدامی منظور و محاسبه‌می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۵۳ در جلسه روز دوشنبه یازدهم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی