قانون اجرای مقررات قانون بازنشسته نمودن کارگران سازمان غله کشور و قند و شکر در مورد کارگران اداره کل گمرک

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجرای مقررات قانون بازنشسته نمودن کارگران سازمان غله کشور و قند و شکر در مورد کارگران اداره کل گمرک - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۷ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - اداره کل گمرک مجاز است مقررات ماده واحده قانون مربوط به بازنشسته نمودن کارگران سازمانهای غله کشور و قند و شکر مصوب‌پانزدهم آذر ماه ۱۳۴۳ را در مورد کارگران خود اجرا نماید. کمک معاش موضوع قانون مذکور به کارگران اداره مزبور که قبلاً بازنشسته شده‌اند از تاریخ‌تصویب این قانون قابل پرداخت خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۰٫۳.۱۷ در جلسه روز یکشنبه سی‌ام خرداد ماه یک هزارو سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید