قانون اجرای آموزش مقدماتی نظامی در کلیه دانشکده‌ها و موسسات عالی فرهنگی کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اجرای آموزش مقدماتی نظامی در کلیه دانشکده‌ها و موسسات عالی فرهنگی کشور - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود آموزش مقدمات نظامی را در کلیه دانشکده‌ها و مؤسسات فرهنگی کشور که ارزش تحصیلات‌فارغ‌التحصیلان آنها لیسانس و یا بالاتر است بر طبق برنامه‌ای که به وسیله وزارت جنگ با توافق وزارت آموزش و پرورش و وزارتخانه‌های ذیربط تنظیم‌می‌گردد به موقع اجرا بگذارد. فرا گرفتن آموزش مقدماتی نظامی موضوع این قانون اختیاری بوده و دانشجویان داوطلبی که دوره مزبور را با موفقیت‌طی نموده و در آزمایشهای مربوطه توفیق حاصل نمایند پس از فراغت از تحصیل و اخذ دانشنامه لیسانس و یا بالاتر خدمت وظیفه خود را در نیروهای‌مسلح شاهنشاهی و یا ژاندارمری کل کشور و یا یکی از سپاه‌های دانش و بهداشت و ترویج و آبادانی به مدت یک سال با درجه ستوان دومی وظیفه‌انجام خواهند داد.

‌تبصره ۱ - آن عده از مشمولین این قانون که برای خدمت در نیروهای مسلح شاهنشاهی اختصاص داده می‌شوند آموزش تخصصی را در یکی از‌مراکز آموزش رسته‌ای نظامی به درجه ستوان دومی طی خواهند نمود و مدت آموزش مزبور نیز جزو یک سال خدمت وظیفه آنها محسوب خواهد شد.

‌تبصره ۲ - هزینه‌های اجرای آموزش مقدماتی نظامی در کلیه دانشکده‌ها و مؤسسات فرهنگی کشور ضمن بودجه وزارت جنگ برآورد و منظور‌می‌گردد.

‌تبصره ۳ - نحوه اجرای این قانون ضمن آیین‌نامه‌ای که به وسیله وزارت جنگ با توافق شورای مرکزی دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد. قانون بالا مشتمل بر یک ماده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه هجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و‌چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌قانون فوق در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۶٫۴٫۲۶ به تصویب مجلس سنا رسیده است