New Server

قانون اجازه گرفتن ده میلیون ریال وام از بانک ملی برای بهره‌برداری نوغان

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون اجازه گرفتن ده میلیون ریال وام از بانک ملی برای بهره‌برداری نوغان - مصوب ۵ تیر ماه ۱۳۱۷

ماده واحده - به وزارت صناعت و معادن اجازه داده می‌شود مبلغ ده میلیون ریال از بانک ملی ایران به مدت یک سال وام گیرد اصل و سود آن ازدرآمد سال ۱۳۱۷ نوغان مستهلک گردد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری