قانون اجازه کنترات مسیو مارتین تبعه آلمان برای تاسیس کارخانه آهن ذوب‌کنی: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون استخدام مسیو مارتین تبعه دولت آلمان برای تاسیس کارخانه آهن‌ذوب‌کنی مص...' ایجاد کرد)
 
 
سطر ۱: سطر ۱:
قانون استخدام مسیو مارتین تبعه دولت آلمان برای تاسیس کارخانه آهن‌ذوب‌کنی
+
‌{{سرصفحه پروژه
مصوب ۲ آبان ماه ۱۳۰۶ شمسی
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم]]
 +
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم]]
 +
}}
 +
 
 +
'''قانون استخدام مسیو مارتین تبعه دولت آلمان برای تاسیس کارخانه آهن‌ذوب‌کنی''' - مصوب ۲ آبان ماه ۱۳۰۶ شمسی
  
 
ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت فواید عامه اجازه می‌دهد که مسیو مارتین تبعه
 
ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت فواید عامه اجازه می‌دهد که مسیو مارتین تبعه
سطر ۶: سطر ۱۴:
 
دو سال به جهت تأسیس کارخانه آهن ذوب‌کنی و نقشه استخراج آن برداشتن استخدام
 
دو سال به جهت تأسیس کارخانه آهن ذوب‌کنی و نقشه استخراج آن برداشتن استخدام
 
نماید.
 
نماید.
 +
 
ماده دوم - سالی یک ماه مرخصی به علاوه منزل با اثاثیه تا معادل صد ده ۰٫۱۰ حقوق
 
ماده دوم - سالی یک ماه مرخصی به علاوه منزل با اثاثیه تا معادل صد ده ۰٫۱۰ حقوق
 
و خرج معاودت از ایران به آلمان که مبلغ سیصد تومان است‌داده خواهد شد و خرج
 
و خرج معاودت از ایران به آلمان که مبلغ سیصد تومان است‌داده خواهد شد و خرج
 
اتومبیل یا کرایه آن در مسافرتهایی که مسیو مارتین در داخله ایران برای انجام
 
اتومبیل یا کرایه آن در مسافرتهایی که مسیو مارتین در داخله ایران برای انجام
 
خدمات دولتی می‌کند به عهده دولت است.
 
خدمات دولتی می‌کند به عهده دولت است.
 +
 
ماده سوم - حقوق و مخارج مسیو مارتین در جزو بودجه سالیانه پیش‌بینی و از محل
 
ماده سوم - حقوق و مخارج مسیو مارتین در جزو بودجه سالیانه پیش‌بینی و از محل
 
وجوه انحصار تأدیه خواهد شد.
 
وجوه انحصار تأدیه خواهد شد.
 +
 
ماده چهارم - دولت مجاز است سایر شرایط کنترات مسیو مارتین را بر طبق ماده دوم
 
ماده چهارم - دولت مجاز است سایر شرایط کنترات مسیو مارتین را بر طبق ماده دوم
 
قانون کنترات مستخدمین خارجه مصوبه ۲۳ عقرب ۱۳۰۱‌تعیین و کنترات مشارالیه را امضاء
 
قانون کنترات مستخدمین خارجه مصوبه ۲۳ عقرب ۱۳۰۱‌تعیین و کنترات مشارالیه را امضاء
 
نماید.
 
نماید.
 +
 
این قانون که مشتمل بر چهار ماده‌است در جلسه دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شش
 
این قانون که مشتمل بر چهار ماده‌است در جلسه دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شش
 
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
+
 
 +
رییس مجلس شورای ملی - '''حسین پیرنیا'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۱۶

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون استخدام مسیو مارتین تبعه دولت آلمان برای تاسیس کارخانه آهن‌ذوب‌کنی - مصوب ۲ آبان ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت فواید عامه اجازه می‌دهد که مسیو مارتین تبعه دولت آلمان را از تاریخ عزیمت او از آلمان با سالی ده هزارو هشتصد تومان برای مدت دو سال به جهت تأسیس کارخانه آهن ذوب‌کنی و نقشه استخراج آن برداشتن استخدام نماید.

ماده دوم - سالی یک ماه مرخصی به علاوه منزل با اثاثیه تا معادل صد ده ۰٫۱۰ حقوق و خرج معاودت از ایران به آلمان که مبلغ سیصد تومان است‌داده خواهد شد و خرج اتومبیل یا کرایه آن در مسافرتهایی که مسیو مارتین در داخله ایران برای انجام خدمات دولتی می‌کند به عهده دولت است.

ماده سوم - حقوق و مخارج مسیو مارتین در جزو بودجه سالیانه پیش‌بینی و از محل وجوه انحصار تأدیه خواهد شد.

ماده چهارم - دولت مجاز است سایر شرایط کنترات مسیو مارتین را بر طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجه مصوبه ۲۳ عقرب ۱۳۰۱‌تعیین و کنترات مشارالیه را امضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده‌است در جلسه دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا