قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی


قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۱۲٫۱۳

‌ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون تا زمانی که کشت خشخاش در کشورهای همسایه ایران ادامه داشته باشد وزارت اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی مجاز خواهد بود در مناطق و به مساحتی که هرساله با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود به کشت خشخاش مبادرت کند.

‌دولت مکلف است در صورت اطمینان از این که کشت خشخاش در کشورهای همسایه موقوف شده کشت آن را در ایران متوقف کند.

‌ماده ۲ - کلیه معاملات (‌اعم از داخلی و خارجی) و نگاهداری و تیاری و حمل و نقل مواد افیونی (‌تریاک - شیره و سایر مشتقات آن) در انحصار‌دولت خواهد بود.

‌ماده ۳ - مصرف مواد افیونی مذکور در ماده ۲ جز با مجوز طبی و یا برای امور علمی ممنوع است و مرتکبین مشمول حداکثر مجازات‌های مقرر در‌قوانین مربوط خواهند بود.

اجازه و شرایط مصرف مواد افیونی برای مصارف طبی و علمی به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

‌ماده ۴ - هرکس که از وزارتخانه‌ها و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و مؤسسات عام‌المنفعه و شهرداری‌ها و به طور کلی هرکس که از‌وجوه عمومی و بودجه مملکتی به هر عنوان حقوق و یا دستمزد یا حق حضور و نظایر آن دریافت کند و معتاد به استعمال تریاک و مشتقات آن باشد در‌صورتی که ظرف مدت مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون ترک اعتیاد نکند به دستور رئیس سازمان یا مؤسسه مربوط حسب مورد منفصل و یا اخراج‌خواهد شد. در مورد مجلسین شورای ملی و سنا نحوه اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه خاصی خواهد بود که از طرف مجلسین تهیه و اجراء خواهد‌شد.

‌ماده ۵ - کارگران مشمول قانون کار در صورتی که معتاد به استعمال تریاک و مشتقات آن باشند و ظرف مدت مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون ترک‌اعتیاد نکنند کار بر کنار و از استفاده از مزایای قانون کار و قانون بیمه‌های اجتماعی محروم خواهند شد.

‌مدت و ترتیب برکناری و محرومیت از مزایای قانون کار و قانون بیمه‌های اجتماعی طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

‌ماده ۶ - کلیه کسانی که در مؤسسات آموزشی و علمی اعم از دولتی و یا خصوصی به نحوی از انحاء خدمت یا تحصیل می‌کنند در صورتی که‌معتاد به استعمال تریاک و مشتقات آن باشند و ظرف مدت مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون ترک اعتیاد نکنند از آن مؤسسات اخراج خواهند شد.‌مدت و ترتیب اخراج به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهند بود.

‌ماده ۷ - بازرگانان و صاحبان صنایع در صورتی که معتاد به استعمال تریاک و مشتقات آن باشند و ظرف مدت مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون‌ترک اعتیاد نکنند از عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و مزایای مربوط محروم خواهند شد.

‌ماده ۸ - دولت مکلف است هر سال اعتبار کافی در ردیف خاصی برای درمان معتادین تریاک و مشتقات آن در بودجه‌های سالانه منظور دارد.

‌ماده ۹ - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از جمله آیین‌نامه تعیین مرجع تشخیص اعتیاد معتادین از طرف دولت تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌های‌دادگستری و بهداری و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر نه ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۴۷ در جلسه روز سه شنبه سیزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی