New Server

قانون اجازه پرداخت یک صد و هفتاد میلیون ریال برای هزینه راه‌آهن در سال ۱۳۱۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون اجازه پرداخت یک صد و هفتاد میلیون ریال برای هزینه راه‌آهن در سال ۱۳۱۷ -مصوب ۵ تیر ماه ۱۳۱۷

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است در سال ۱۳۱۷ مبلغ یک صد و هفتاد میلیون ریال از محل درآمد انحصار قند و چای و شکر اضافه بر یک صدو پنج میلیون پانصد و شصت و چهار هزار و پانصد و هشتاد و پنج ریال (۱۰۵۵۶۴۵۸۵ ریال) که از محل درآمد عمومی در بودجه کل کشور منظور است‌برای ساختمان راه‌آهن سرتاسر ایران و ساختن راه‌آهن گرمسار به سمنان - ساختمان بندر شاهپور - هزینه اداره نظارت ساختمان راه‌آهن - کمک هزینه‌بنگاه بهره‌برداری راه‌آهن و سایر قسمت‌های مربوطه به راه‌آهن به وزارت طرق پرداخت نماید - تعیین میزان قطعی اعتبارات هر یک از اقلام هزینه‌نامبرده به موجب تصویب هیأت وزراء خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری