قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مهرماه ۱۳۲۴ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم هزینه مهر ماه ۱۳۲۴ کل کشور - مصوب ۲ آبان ماه ۱۳۲۴

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کلیه حقوق و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر اعتبارات منظور دربودجه کل کشور را در مهر ماه ۱۳۲۴ طبق اعتبارات مصوب ۱۳۲۳ پرداخت نماید.

تبصره ۱ - چون قانون بودجه سال ۱۳۲۴ و متمم آن به تصویب نرسیده‌است پرداختهای فوق با رعایت قوانین مربوط به اعتبارات سال ۱۳۲۳ و برطبق قانون بودجه سال ۱۳۲۲ و قوانین متمم بودجه سال ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ و قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به کمک به کارمندان دولت به عمل خواهد آمد.

تبصره ۲ - وزارت دارایی مجاز است اضافه اعتباری را که در بودجه سال ۱۳۲۴ کل کشور برای وزارت کشور و شهربانی کل و ژاندارمری کل منظورشده مطابق ریز بودجه‌ای که وزارت کشور با موافقت وزارت دارایی تهیه و تنظیم می‌نماید پرداخت نماید.

تبصره ۳ - مفاد تبصره ۱ قانون مصوب دوم مرداد ماه ۱۳۲۴ راجع به پرداخت کمک به کارمندان وزارت جنگ در مهر ماه ۱۳۲۴ مجری خواهد بود.

تبصره ۴ - هزینه نگاهداری یک هزار نفر ژاندارم به طور احتیاط در مرکز از بابت سه‌ماهه مرداد تا آخر مهر ماه ۱۳۲۴ به نسبت اعتبار پیش‌بینی شده‌در تبصره ۲ قانون دوم مرداد ماه ۱۳۲۴ قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ۵ - اعتبار بودجه دانشکده دامپزشکی که ضمیمه دانشگاه تهران شده با موافقت وزارت دارایی از بودجه وزارت کشاورزی مجزی و به‌بودجه دانشگاه علاوه می‌شود.

تبصره ۶ - وزارت دارایی مجاز است مبلغ دویست و چهل هزار و پانصد و هفتاد ریال که در سال ۱۳۲۳ از بابت عوارض گمرکی لوله‌های آب‌بوشهر دریافت داشته مسترد نماید که به مصرف هزینه آب بوشهر برسانند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و شش تبصره ضمیمه‌است در جلسه دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی‌رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی