قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مهرماه ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مهر ماه ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۸ مهر ماه ۱۳۲۲

ماده واحده -

الف - کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است حقوق و هزینه ۲۲ مهر ماه ۱۳۲۲ مجلس را در حدود اعتبارات ماه اسفند ۲۱ از وزارت دارایی‌دریافت نموده و بپردازد.

ب - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مانند ماه شهریور مبلغ ۹۹۸۰۰ ریال در وجه کارپردازی مجلس بابت تفاوت بهای نان کارکنان مجلس وچاپخانه و برای کمک به کارمندان پایه یک و دو خدمتگزاران مجلس و چاپخانه و کارگران چاپخانه به هر یک مبلغ دویست ریال به رسم کمک‌هزینه‌مهر ماه ۱۳۲۲ در بودجه تفصیلی مجلس منظور گردد.

ماده دوم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ نود هزار ریال (۹۰۰۰۰) برای کمک‌هزینه زمستانی خدمتگزاران جزء مجلس و مبلغ یکصد وشصت و هفت هزار ریال (۱۶۷۰۰۰) برای کمک هزینه زمستانی خدمتگزاران جزء و کارگران فنی چاپخانه مجلس در وجه کارپردازی مجلس بپردازد که‌مانند سال گذشته به آنها کمک و پرداخته شود.

ماده سوم - مجلس شورای ملی به کارپردازی مجلس اجازه می‌دهد از محل مازاد درآمد سال ۱۳۲۱ چاپخانه مجلس مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال(۷۵۰۰۰۰ ریال) تتمه یک میلیون وامی را که برای سرمایه انتفاعی چاپخانه مجلس بر طبق ماده چهارم قانون بودجه تفصیلی سال ۱۳۲۱ مجلس ازوزارت دارایی دریافت شده بود پرداخته و حساب نامبرده را واریز نماید.

تبصره - کلیه کارمندان و خدمتگزاران مجلس شورای ملی و کارمندان و کارگران چاپخانه مجلس چنانچه از فوق‌العاده‌های قانونی دیگری استفاده‌نموده باشند از بخشودگی مابه‌التفاوت مالیات بر درآمد کمک‌هزینه موضوع تبصره چهارم قانون ۲۲ شهریور ماه ۱۳۲۲ نیز استفاده خواهند کرد.

این قانون مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه بیست و هشتم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری