قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مجلس شورای ملی در امرداد ماه ۱۳۲۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مجلس شورای ملی در مرداد ماه ۱۳۲۲ - مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۲۲

ماده اول - کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است حقوق و هزینه ماه مرداد ۱۳۲۲ مجلس را در حدود اعتبارات ماه اسفند ۱۳۲۱ از وزارت‌دارایی دریافت نموده و بپردازد.

ماده دوم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مانند ماه تیر مبلغ ۹۹۶۰۰ ریال در وجه کارپردازی مجلس بابت تفاوت بهای نان کارکنان مجلس وچاپخانه و برای مساعدت به کارمندان پایه یک و دو و خدمتگزاران مجلس و چاپخانه و کارگران چاپخانه به هر یک مبلغ دویست ریال به رسم کمک‌هزینه ماه مرداد بپردازد و این کمک برای ماههای بعد هم تا آخر سال ۱۳۲۲ در بودجه تفصیلی منظور گردد.

این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه بیست و سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری